Συνεδριάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στην έκτακτη  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί  ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012  και ώρα 14.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 & 5 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στο  παρακάτω θέμα :

1. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με σύμβαση μίσθωσης έργου κλπ.  του έτους  2012.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα γιατί συντρέχουν λόγοι προθεσμιών .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί  ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ  20 ΙΟΥΝΙΟΥ   2012  και ώρα 14.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα  παρακάτω θέματα :

 1. Ψήφιση πίστωσης για την Απεντόμωση   πατώματος κλειστού  Γυμναστηρίου Δερβενίου.
 2. Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (Πλην κτιρίων έργων )».
 3. Έγκριση δαπάνης που αφορά προμήθεια αναμνηστικών ειδών για το Ν.Π.Δ.Δ.
 4. Ψήφιση πίστωσης για «΄Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων »
 5. Προγραμματισμός μουσικής εκδήλωσης στο Δερβένι.
 6. Προγραμματισμός  συναυλίας Δημοτικού Ωδείου Ευρωστίνης στο Ξυλόκαστρο.
 7. Προβολή κινηματογραφικών ταινιών στο Δερβένι κατά το μήνα Ιούλιο.
 8. Προγραμματισμός εκδηλώσεων Ν.Π.Δ.Δ.  για το μήνα  Ιούλιο και Αύγουστο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ  30  ΜΑΙΟΥ  2012  και ώρα 14.00΄
στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα  παρακάτω θέματα :

 1. Καθορισμός οικονομικής εισφοράς (τροφεία) των φιλοξενούμενων παιδιών των σταθμών Ξυλοκάστρου & Δερβενίου
 2. Ψήφιση πίστωσης για τη ΄΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ).(Επισκευή και συντήρηση συστήματος πυρανίχνευσης της εγκατάστασης πυρασφάλειας Παιδικού Σταθμού Δερβενίου)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί την ΠΕΜΠΤΗ 10 ΜΑΙΟΥ 2012 και ώρα 14.00΄  στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα παρακάτω θέματα :

 1. Αίτηση Αθλητικού Ομίλου Σκοποβολής «Ο ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ» για ανανέωση της άδειας παραχώρησης αίθουσας του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου.
 2. Διενέργεια επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα : «Προληπτικός - Προσυμβατικός – Κατασταλτικός Έλεγχος. Δημόσιο Λογιστικό – Σύννομη διενέργεια δαπανών ΝΠΔΔ» .
 3. Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και Επισκευή λοιπών μηχανημάτων» (ΚΑΠΗ Ξυλοκάστρου)
 4. Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού»
 5. Συζήτηση και Αποφάσεις για πραγματοποίηση εκδηλώσεων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Α.Ν.Α.ΔΗ.ΞΕ.

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης (Α.Ν.Α.ΔΗ.Ξ.Ε.)  , που θα πραγματοποιηθεί την  ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2012  και ώρα 15.00  στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα  παρακάτω θέματα :  

 1. Περί υποβολής αίτησης –πρότασης  για την υλοποίηση προγράμματος  άθλησης για όλους για την  περίοδο 2012-2013.
 2. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια εντύπων, φακέλων, σφραγίδων.  
 3. Τροποποίηση προϋπολογισμού  οικ. έτους 2012.
 4. Προγραμματισμός εκδήλωσης προς τιμήν  του Αργύρη Χιόνη.
 5. Προγραμματισμός εκδηλώσεων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Α.Ν.Α.ΔΗ.ΞΕ.

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης (Α.Ν.Α.ΔΗ.Ξ.Ε.)  , που θα πραγματοποιηθεί την  ΠΕΜΠΤΗ 15  ΜΑΡΤΙΟΥ 2012  και ώρα 14.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα  παρακάτω θέματα :  

 1. Προγραμματισμός εκδήλωσης για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου.
 2. Μεταβίβαση  οχήματος με αριθμό ΑΧΗ-1587 ΦΙΧ κυκλοφορίας στο Δήμο.
 3. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ » (Προμήθεια  μίξερ για τους παιδικούς σταθμούς).
 4. Ψήφιση πίστωσης για τη ΄΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ). (Συντήρηση ανελκυστήρα στο ΚΑΠΗ Ξυλοκάστρου).
 5. Ψήφιση πίστωσης  για τη   « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ».( Προμήθεια φύλλου αλουμινίου για πάγκο κουζίνας παιδικού σταθμού  Ξυλοκάστρου ).
 6. Ψήφιση πίστωσης  για  «ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ» (Προμήθεια παιχνιδιών για τους παιδικούς σταθμούς).
 7. Ψήφιση πίστωσης  για την   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ».
 8. Ψήφιση πίστωσης  για  την « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ». (Μικρή επέκταση πυροσβεστικού δικτύου Κέντρου Νεότητας).
 9. Ψήφιση πίστωσης  για  «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ».
 10. Προγραμματισμός εκδηλώσεων .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης (Α.Ν.Α.ΔΗ.Ξ.Ε.)  , που θα πραγματοποιηθεί την     ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012  και ώρα 12.00΄   
στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα  παρακάτω θέματα :  

1.    Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης.
2.    Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού για  οφειλές προηγουμένων οικ. ετών.
3.    Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2012.
4.    Αποδοχή ετήσιας επιχορήγησης από το Δήμο.
5.    ΄Εγκριση δαπάνης για συμμετοχή του Α.Ν.Α.ΔΗ.Ξ.Ε.  στις  Καρναβαλικές Εκδηλώσεις.
6.    Συγκρότηση επιτροπής υλικών ΕΚΠΟΤΑ άρθου28.
7.    Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 46.
8.    Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμηθειών έργων, εργασιών, μεταφορών για το έτος 2012 (άρθρο 67 & 1 και 28/80).
9.    Συζήτηση σχετικά με αιτήματα που αφορούν τα τροφεία των παιδικών σταθμών.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ    ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Α.Ν.Α.ΔΗ.ΞΕ.

Σας καλούμε στη ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης (Α.Ν.Α.ΔΗ.Ξ.Ε.) , που θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 και ώρα 15.00΄ στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 159 παρ.1 του ν. 3463/2006, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

 1. Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης (Α.Ν.Α.ΔΗ.Ξ.Ε.) για το έτος 2012.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Α.Ν.Α.ΔΗ.ΞΕ.

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης (Α.Ν.Α.ΔΗ.Ξ.Ε.) , που θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 και ώρα 14.30΄ στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα παρακάτω θέματα :

 1. Συζήτηση για το στρατηγικό σχεδιασμό του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
 2. Καθορισμός διδάκτρων για τη λειτουργία τμημάτων χορού.
 3. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού για το έτος 2012

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Α.Ν.Α.ΔΗ.ΞΕ.

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης (Α.Ν.Α.ΔΗ.Ξ.Ε.)  , που θα πραγματοποιηθεί την ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 και ώρα 14.00  στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα  παρακάτω θέματα :  

 1.  Απευθείας ανάθεση της προμήθειας ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ. Α.Ν.Α.ΔΗ.Ξ.Ε.) για το έτος 2012   ( ομάδες Β-Ι.3, Β-Ι.7 , Β-Ι.10 , Β-Ι.11 και Β-Ι.18)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 6 από 6

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο xylokastro-evrostingi.gov.gr. Η περιήγηση σας στο xylokastro-evrostini.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies).
Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το xylokastro-evrostini.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.