Συνεδριάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί :
Την ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   2013 και ώρα 14.00   
στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης , στα παρακάτω θέματα :

 1. Τροποποίηση συστατικής πράξης Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
 2. Καθορισμός διδάκτρων Δημοτικού Ωδείου Ευρωστίνης για το έτος 2013-2014
 3. Ψήφιση πίστωσης για Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες για την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (αμοιβή ιατρού Παιδικών Σταθμών Ξυλοκάστρου και Δερβενίου)
 4. Ψήφιση πίστωσης για Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων
 5. Ψήφιση πίστωσης για Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (Πλην κτιρίων έργων ).
 6. Έγκριση διενέργειας –ψήφιση πίστωσης προμήθειας υγειονομικού και Φαρμακευτικού Υλικού

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί :
Την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ   2013 και ώρα 14.00  στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης , στα παρακάτω θέματα :

1.    ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
2.    ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ  
3.    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί :
Την ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ  2013 και ώρα 11.00    
στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης , στα παρακάτω θέματα :

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί :
Την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013 και ώρα 14.00    
στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης , στα παρακάτω θέματα :

 1. Κατάρτιση και έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) ΝΠΔΔ
 2. Υποβολή πρότασης για τη συμμετοχή του Ν.Π.Δ.Δ στη Δράση “Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” 2007-2013 για τη χρηματοδότηση των δομών “ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΄΄  και “ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΄΄  στα πλαίσια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 1360/19-6-2013 της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε Συμμετοχή
 3. Προγραμματισμός  εκδήλωσης  από τα τμημάτων παραδοσιακών χορών παιδιών και ενηλίκων
 4. Προγραμματισμός εκδηλώσεων  με θεατρικές παραστάσεις  στο Δερβένι  από τη θεατρική Ομάδα της Δ.Ε Ευρωστίνης «Πειραματιστές»
 5.  Προγραμματισμός μουσικής εκδήλωσης από τη χορωδία του Κ.Α.Π.Η Ξυλοκάστρου
 6. Προγραμματισμός μουσικής εκδήλωσης  με τη χορωδία του συλλόγου ΑΥΛΟΣ
 7. Ψήφιση πίστωσης για μεταφορά μελών ΚΑΠΗ ΝΠΔΔ στα πλαίσια του Εθνικού Δικτύου Υγειών Πόλεων-Παραγωγής Υγείας.
 8. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια εντύπων (Σελιδοδείκτες) για τις ανάγκες της Δημοτικής Βιβλιοθήκης
 9. Ψήφιση πίστωσης για Δαπάνες γενικής φύσεως (Παιδικός Σταθμός Ξυλοκάστρου )
 10. ΄Εγκριση πρόσληψης προσωπικού στον Παιδικό Σταθμό Δερβενίου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών με δίμηνη σύμβαση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί :
Την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  22  ΙΟΥΝΙΟΥ   2013   και ώρα 14.00  
στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης , στα παρακάτω θέματα :

1. Ψήφιση πίστωσης για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (πλην κτιρίων έργων)
2. Ψήφιση πίστωσης για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Ψήφιση πίστωσης για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
3. Ψήφιση πίστωσης για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
4. Ψήφιση πίστωσης για ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
5. Προγραμματισμός εκδήλωσης για την αποφοίτηση των μαθητών του Ωδείου Δερβενίου
6. Eγκριση διενέργειας προμήθειας και ψήφιση πίστωσης για «ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ».
7. Προβολή κινηματογραφικών ταινιών στο Δερβένι κατά το μήνα Ιούλιο
8.Καθορισμός εισόδου για παρακολούθηση των κινηματογραφικών ταινιών  στο Δερβένι
9. Αίτημα για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στα Προγράμματα «Άθλησης για όλους» περιόδου 2013-2014

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί :
Την  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24  ΜΑΪΟΥ    2013   και ώρα 9.00  π.μ.
στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης , στα παρακάτω θέματα :

 1. Καθορισμός οικονομικής εισφοράς (τροφεία) των φιλοξενούμενων παιδιών των σταθμών Ξυλοκάστρου & Δερβενίου.  
 2. Προγραμματισμός εκδήλωσης  «Συναυλία Δημοτικού Ωδείου Ευρωστίνης »
 3. Προγραμματισμός εκδήλωσης « Ενημερωτική ημερίδα με θέμα την ψυχική υγεία»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί :
Την  ΔΕΥΤΕΡΑ   29  ΑΠΡΙΛΙΟΥ   2013   και ώρα 14.00 μ.μ.
στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης , στο παρακάτω θέμα :

 1. Eγκριση διενέργειας προμήθειας και ψήφιση πίστωσης για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΦΑΚΕΛΩΝ, ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ»
 2. Ψήφιση πίστωση για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
 3. Ψήφιση πίστωσης για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (πλην κτιρίων έργων)
 4. Προγραμματισμός εκδήλωσης ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΩΔΕΙΟΥ ΕΝΟΨΕΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ.
 5. Τροποποίηση προϋπολογισμού
 6.  Αίτημα θεατρικής ομάδας  δημοτικής ενότητας Ευρωστίνης «Πειραματιστές»  που αφορά την ένταξής της  στο Νομικό Πρόσωπο.
 7. Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και αναπληρωτή αυτού για τον έλεγχο των οικ. καταστάσεων οικ. έτους 2012 του  ΝΠΔΔ
 8. Υποβολή αίτησης στην ανοιχτή πρόσκληση του επιχειρησιακού προγράμματος ΄΄Δυτική Ελλάδα- Πελοπόννησος- Ιόνιοι Νήσοι΄΄ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί : Την  ΤΡΙΤΗ   9  ΑΠΡΙΛΙΟΥ   2013   και ώρα  15.00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης , στο παρακάτω θέμα :

1.    Eγκριση διενέργειας προμήθειας και ψήφιση πίστωσης για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ»
2.    Προγραμματισμός εκδήλωσης αφιερωμένης στην παγκόσμια ημέρα θεάτρου.
3.    Προγραμματισμός λογοτεχνικής εκδήλωσης μνήμης για τον Αργύρη Χιόνη.
4.    Αίτημα «Πολιτιστικού Συλλόγου Μικρασιατών επαρχίας Φαρσάλων»  για φιλοξενία χορευτικού τμήματός  του στην καλοκαιρινή χορευτική εκδήλωση του  Ν.Π.Δ.Δ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί :
Την ΤΡΙΤΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 και ώρα 9.00 π.μ.  στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης , στο παρακάτω θέμα :

 1. Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού για οφειλές προηγουμένων οικ. ετών.
 2. Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.
 3. Αποδοχή ετήσιας επιχορήγησης από το Δήμο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί:
Την ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 και ώρα 14.00
στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης , στο παρακάτω θέμα :

 1. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού για το έτος 2013.
 2. Αποδοχή δωρεάς ενός αθλητικού διαδρόμου από το MARKET IN A.E.B.E. για το κλειστό γυμναστήριο Δερβενίου.
 3. Συζήτηση - προγραμματισμός εκδηλώσεων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 5 από 6

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο xylokastro-evrostingi.gov.gr. Η περιήγηση σας στο xylokastro-evrostini.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies).
Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το xylokastro-evrostini.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.