Συνεδρίαση 1/7/2011 Αρχείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 13/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης σήμερα την 1/7/2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.30 ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 12877 και ημερομηνία 24-6-2011 που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  67 του Νόμου 3852/2010.

Η συνεδρίαση είναι συνέχεια της διακοπείσης  της 28ης Ιουνίου 2011.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος Δημήτριος Τσαγρής, ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών συμβούλων ευρέθηκαν παρόντες 19.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1)Καζάνη Χριστίνα 2) Ψαράκης Παναγιώτης 3) Δούρης Σωτήριος 4) Καραβάς Ανδρέας 5.) Αρφαριώτη-Ρηγοπούλου Τρισεύγενη 6) Μενούνος Περικλής 7) Μετεβελής Γεώργιος 8) Λύρας Χρήστος 9) Γκιόκας Γεώργιος 10) Μπρακούλιας Θεοφάνης 11) Ρέστας Σπυρίδων 12) Αδαλάκη-Κόρκα Αλεξάνδρα 13) Λογοθέτης Διονύσιος 14)Σκούρας Δημήτριος 15) Κεκερής Νικόλαος 16) Γκαϊνά Ευφροσύνη (Φρόσω) 17) Καλύβας Παναγιώτης ,18) Ανδρικόπουλος Βασίλειος ,19) Ζάρρος Ανδρέας
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:1)Κολοτούρος Λάμπρος, 2) Κούκιος Κων/νος, 3)Νάτσιος Αντώνιος,4)Νιάρρος Ηλίας, 5) Γκιολής Αναστάσιος, 6)Αλογογιάννης Βλάσιος,7)Γιαννοπούλου Ιωάννα, 8) Αλογογιάννη Πηνελόπη , οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και  προσκλήθηκαν  νόμιμα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  για τα θέματα που τους αφορούν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος  κ. Αντώνης Κλαδούχος.

Συνεδρίαση 1/7/2011 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 205/2011

Συνεδρίαση 1/7/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 19.09.11
 • Θέμα: Σύσταση επιτροπής για το έλεγχο προδιαγραφών πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 206/2011

Συνεδρίαση 1/7/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 19.09.11
 • Θέμα: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή του άρθρου 35 του αριθμ.20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα (ΦΕΚ 444Β/99)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 207/2011

Συνεδρίαση 1/7/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 19.09.11
 • Θέμα: Ορισμός υπολόγου διαχειριστή για το έτος 2011 για την Τράπεζα Ελλάδος
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 209/2011

Συνεδρίαση 1/7/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 19.09.11
 • Θέμα: Έγκριση και παραλαβή μελέτης : ”Ανασύνταξη πράξης αναλογισμού Οδού Νικηταρά και Συμπληρωματικές Αποτυπώσεις Παραλίας Καμαρίου-Μελισσίου’’
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 210/2011

Συνεδρίαση 1/7/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 22.05.12
 • Θέμα: Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού κατόπιν δικαστικής απόφασης - τροποποίηση προϋπολογισμού
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 211/2011

Συνεδρίαση 1/7/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 19.09.11
 • Θέμα: Έγκριση αποζημίωσης εισπρακτόρων του Δήμου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 212/2011

Συνεδρίαση 1/7/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 19.09.11
 • Θέμα: Καθορισμός ανώτατου μηνιαίου ποσού χρήσης κινητής τηλεφωνίας Δημάρχου και Αντιδημάρχων
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 213/2011

Συνεδρίαση 1/7/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 19.09.11
 • Θέμα: Χορήγηση παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 214/2011

Συνεδρίαση 1/7/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 19.09.11
 • Θέμα: Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΑΡΑΝΤΑΠΗΧΟΥ ΕΩΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ» του πρώην Δήμου Ευρωστίνης με αριθμ. μελ. 112/ 2010»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 215/2011

Συνεδρίαση 1/7/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 19.09.11
 • Θέμα: Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΤΔ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 216/2011

Συνεδρίαση 1/7/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 22.05.12
 • Θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Βελτίωση ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου Πιτσών Α.Πιτσών στο ΤΔ Πιτσών – τμήμα Ι » (αριθμ.μελ. 31/2010)
 • Αποφασίστηκε: KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 217/2011

Συνεδρίαση 1/7/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 23.05.12
 • Θέμα: Έγκριση αποζημίωσης εισπρακτόρων
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 218/2011

Συνεδρίαση 1/7/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 19.09.11
 • Θέμα: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου :Κατασκευή δευτερευόντων αγωγών δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον ΤΔ Γεληνιατίκων(αριθμ.μελ. 37/2010)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 219/2011

Συνεδρίαση 1/7/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 23.05.12
 • Θέμα: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου :Βελτίωση ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου Πιτσών-Α.Πιτσών στο ΤΔ Πιτσών-Τμήμα 1
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 220/2011

Συνεδρίαση 1/7/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 19.09.11
 • Θέμα: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου :Βελτίωση ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου Πιτσών-Α.Πιτσών στο ΤΔ Πιτσών
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο xylokastro-evrostingi.gov.gr. Η περιήγηση σας στο xylokastro-evrostini.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies).
Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το xylokastro-evrostini.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.