Αντιδήμαρχοι


ΑΠΟΦΑΣΗ 672/2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87Α΄/7-6-2010).
2.    Την υπ΄αριθ. 15150/15-4-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010», όπως ισχύει.
3.    Τις διατάξεις της παρ. 3ε΄άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (Α΄40), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.
4.    Το γεγονός ότι ο Δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης αποτελείται από δύο δημοτικές ενότητες.
5.    Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου.
6.    Την αριθ. 671/2018 απόφαση του Δημάρχου με την οποία έγινε αποδεκτή η υποβολή παραίτησης του κ. Κωνσταντίνου Κουσουλού, από τη θέση του Αντιδημάρχου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ι. Οι Αντιδήμαρχοι στο εξής και μέχρι τη λήξη της θητείας τους, θα ασκούν τις κάτωθι αρμοδιότητες:

Α. O Αντιδήμαρχος κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΣΣΙΟΣ:

ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και θα έχει τις κάτωθι καθ΄ύλην αρμοδιότητες:

1. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και συγκεκριμένα:
-    τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,
-    την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,
-    την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα,
-    την έκδοση αποφάσεων σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
-    τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος,
-    τη χορήγηση αδειών υπαίθριου, στάσιμου, πλανόδιου εμπορίου, λαϊκών αγορών, περιπτέρων
-    την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή,
-    τις λαϊκές αγορές, εμποροπανηγύρεις, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών,
-    τη διαφήμιση και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης,
-    την επιβολή προστίμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες.
-    To γενικό συντονισμό και την εποπτεία του τομέα της Παιδείας, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς του Δήμου.

2.    Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων του Δήμου.
3.    Την ευθύνη του σχεδιασμού, εφαρμογής και εποπτείας θεμάτων που άπτονται της ποιότητας ζωής, φυσικού – δασικού περιβάλλοντος, ακτών.

4.    Την ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ και συγκεκριμένα:
- Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, της εφαρμογής προγραμμάτων ανακύκλωσης και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο,
5. Υπεύθυνος θεμάτων του πρωτογενούς τομέα (αγροτικής ανάπτυξης, κτηνοτροφίας, αλιείας), σε συνεργασία με την Επιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης.
6. Υπεύθυνος του τομέα ανάπτυξης, οικολογίας, ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας.
7. Υπεύθυνος θεμάτων που αφορούν τα δάση, τις δημοτικές καλλιεργητικές εκτάσεις και βοσκοτόπους, την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων.
8. Την εποπτεία και ευθύνη της μαρίνας Ξυλοκάστρου.

9. Τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων της έκδοσης αδειών σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς καθώς και την επιβολή πάσης φύσεως προστίμων που απορρέουν από τις ανωτέρω αρμοδιότητες.

Β. Ο Αντιδήμαρχος κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΥΒΑΣ:

1.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ και συγκεκριμένα:
Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.


2.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ και συγκεκριμένα:
- Την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης,
- την εποπτεία του συνόλου του διοικητικού προσωπικού του Δήμου,
- την έκδοση των πράξεων του υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού,
- τη χορήγηση αδειών του προσωπικού,
- την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών,
- τη λειτουργία των ΚΕΠ,
- τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,
- τη λειτουργία του Προγράμματος Διαύγεια,
- τη λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και μεταναστών,
- την έκδοση αδειών κοινόχρηστων χώρων καθώς και αποφάσεων επιβολής προστίμων για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων.
-Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Γ. Ο Αντιδήμαρχος κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ:

Καθ΄ύλην αρμοδιότητες:

1. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (εκτός ύδρευσης – αποχέτευσης) και συγκεκριμένα την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής & Γραμματειακής Υποστήριξης- Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Προστασίας Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, Άρδευσης, Αντιπλημμυρικών, Τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών – Επίβλεψης έργων.
2.Την ευθύνη της συντήρησης και επισκευής του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και διαχείρισης υλικών, καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.
3.Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας.
4.    Την ευθύνη του σχεδιασμού, εφαρμογής και εποπτείας θεμάτων πολιτικής προστασίας, εκτάκτων αναγκών, ποιότητας ζωής, φυσικού – δασικού περιβάλλοντος, ακτών.
5. Την έκδοση αδειών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.ς

Δ. Η Αντιδήμαρχος κα ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΛΕΙΩΣΗ:

Καθ΄ύλην αρμοδιότητες:

1. To γενικό συντονισμό και την εποπτεία της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς του Δήμου (ΝΠΔΔ «Ηλίας Κατσούλης» και ΔΗΚΕΞΕ)και άλλους φορείς.
2. To γενικό συντονισμό και την εποπτεία των τομέων Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς του Δήμου (Σχολικές Επιτροπές, ΝΠΔΔ «Ηλίας Κατσούλης», ΔΗΚΕΞΕ) και άλλους φορείς.
3. Τη συμβουλευτική αγωγή και δράσεις νεολαίας, το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, των θεμάτων νεολαίας, το Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας, τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις (πλην χώρων και αιθουσών των οποίων η παραχώρηση αποτελεί αρμοδιότητα άλλων οργάνων ή επιτροπών του Δήμου).
4. Τις αδελφοποιήσεις του Δήμου και τις σχετικές με αυτές δράσεις.
5. Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.
6. Την ευθύνη της εφαρμογής του Προγράμματος «Γαλάζιες Σημαίες».
7. Την έκδοση αδειών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.


ΙI. Στους αντιδημάρχους εντάσσονται- αντίστοιχα- και όλες οι μεταφερόμενες στο μέλλον αρμοδιότητες που θα υπαχθούν στις υπηρεσίες που εποπτεύουν.


ΙΙΙ. Τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων όταν αυτοί απουσιάζουν ή κωλύονται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κάσσιος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και αυτού, τις αρμοδιότητες ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.
IV. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κάσσιος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο. ΄Όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Παναγιώτη Καλύβα.

IV.Από το σύνολο των Αντιδημάρχων δικαιούνται αντιμισθίας οι: 1) κ. Παναγιώτης Καλύβας και 2) κα Αγγελική Κλειώση.


V. Η παρούσα να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού Κορινθίας και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ..

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης