Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 13/2/2019

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου | Παρασκευή, 08 Φεβρουαρίου 2019 13:20

Προς: Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΡΤΑΤΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 & ΩΡΑ 20,00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:  

 1. Αποδοχή ποσού από το Υπουργείο Εσωτερικών για εξόφληση υποχρεώσεων του Δήμου από δικαστικές αποφάσεις.
 2. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019.
 3. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με 2/μηνη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
 4. Ανάκληση της αριθμ. 290/2018 απόφασης του ΔΣ «Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης».
 5. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ΄ αριθμ. υπουργικής αποφ. Αριθμ.οικ.2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β΄194) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Γ. Χουλιαράκη.
 7. Αίτημα των εργαζομένων του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας για παράταση.
 8. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο έργο «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΜΑΡΙΟΥ».
 9. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΚΒΟΛΩΝ ΣΥΘΑ».
 10. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο έργο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
 11. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο έργο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΝΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΔΕ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ»
 12. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο έργο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΝΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΔΕ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
 13. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο έργο «ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΩΝ& ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»
 14. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής Υπηρεσίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ»
 15. Αίτημα κ. Δήμα Αθανασίου για παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης.
 16. Αίτημα του Συλλόγου «ΟΛΥΜΠΙΟ» για απαλλαγή τελών σύμφωνα με το Ν.2307/95 (ΦΕΚ 113/15-6-1995 τεύχος Α΄).
 17. Αίτημα του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΑΛΚΙΜΟΣ» για απαλλαγή τελών σύμφωνα με το Ν.2307/95 (ΦΕΚ 113/15-6-1995 τεύχος Α΄).

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΗΛΙΑΣ ΝΙΑΡΡΟΣ

    Διαβάστηκε 717 φορές