Συνεδριάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης
«ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί :Την   ΠΕΜΠΤΗ 15  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   2015   και ώρα 14.00  στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1.    Συγκρότηση επιτροπής υλικών ΕΚΠΟΤΑ  άρθρο 28
2.    Συγκρότηση επιτροπής υλικών ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 46
3.    Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμηθειών έργων, εργασιών, μεταφορών για το έτος 2015 (άρθρο 67&1 και 28/80)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ηλίας Ανδρικόπουλος

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης
«ΗΛΙΑΣ   ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί : Την ΤΕΤΑΡΤΗ  17  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2014  και ώρα 14.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα    παρακάτω θέματα:

 1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  :   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
 2. ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ)
 3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ»
 4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ»
 5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014
 6. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης
«ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί: Την ΠΕΜΠΤΗ  27  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2014  και ώρα 14.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 1. Eξουσιοδότηση νόμιμου εκπρόσωπου του Ν.Π.Δ.Δ. για την υπογραφή Σύμβασης με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. –έκδοση απαιτούμενων εγγυητικών για τη δράση “Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”  για τη χρηματοδότηση των δομών “ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΄΄  και “ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΄΄  στα πλαίσια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 1551/2-7-2014 της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε
 2. Ορισμός μελών επιτροπής εισήγησης καταστροφής αντικειμένων χωρίς αξία.
 3. Έγκριση δαπάνης και  ψήφιση πίστωσης για προμήθεια  επίπλων –σκευών
 4. Έγκριση δαπάνης και  ψήφιση πίστωσης για προμήθεια λοιπού εξοπλισμού ( φαξ ΝΠΔΔ-καταψύκτης ΠΣΔ)
 5. Έγκριση δαπάνης και  ψήφιση πίστωσης για Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ( προμήθεια αποδικωποιητή ΚΑΠΗ  Ξυλοκάστρου)
 6. Έγκριση δαπάνης και  ψήφιση πίστωσης για προμήθεια  εποπτικού-εκπαιδευτικού υλικού
 7. Έγκριση δαπάνης και  ψήφιση πίστωσης για προμήθεια  παιχνιδιών
 8. Έγκριση δαπάνης και  ψήφιση πίστωσης για προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού
 9. Προγραμματισμός Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων
 10. Ενημέρωση  σχετικά με τη  λειτουργία χορευτικών τμημάτων στο ΝΠΔΔ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης
«ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί: Την  ΔΕΥΤΕΡΑ   10  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ    2014  και ώρα 13.00  στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο    παρακάτω θέμα:

ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Π.Δ.)  ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ  ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ <<ΗΛΙΑΣ  ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ>> ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί :
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2014  και ώρα 14.30    
στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα   παρακάτω θέματα:

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού για αμοιβές λογιστών για έλεγχο ισολογισμού 2014
 2. Ψήφιση πίστωσης για  Συνδρομές INTERNET
 3. Ψήφιση πίστωσης για  συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού
 4. Ψήφιση πίστωσης για  συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
 5. Έγκριση δαπάνης και  ψήφιση πίστωσης για προμήθεια  επίπλων –σκευών
 6. Έγκριση δαπάνης και  ψήφιση πίστωσης για προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων
 7. Έγκριση δαπάνης και  ψήφιση πίστωσης για προμήθεια αναλώσιμων υλικών εκτύπωσης Η/Υ, Φωτοτυπικών & FAX,cd-dvd.
 8. Προγραμματισμός εκδήλωσης για  την βράβευση των επιτυχόντων μαθητών στην τριτοβάθμια  εκπαίδευση
 9. Προγραμματισμός εκδήλωσης για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου
 10. Εξουσιοδότηση σε μέλος του Δ.Σ. με σκοπό το κλείσιμο λογαριασμών του ΝΠΔΔ στην Εθνική Τράπεζα.
 11. Τροποποίηση και συμπλήρωση αποφάσεων  που αφορούν αποδοχή  χορηγιών   
 12. Καθορισμός διδάκτρων Δημοτικού Ωδείου Ευρωστίνης
 13. Καθορισμός εισφοράς μελών Κ.Α.Π. Η  
 14. Συμμετοχή μελών ΚΑΠΗ στις φυσιοθεραπείες

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί :
ΤΗΝ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 και ώρα 14.00  στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο  παρακάτω θέμα:

 • Κατάρτιση σχεδίου  προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • ΔΗΜΟΥ  ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ    <<ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ>> οικονομικού έτους 2015.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί :
ΤΗΝ  ΠΕΜΠΤΗ  25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   2014 και ώρα 13.30 στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :

 1. Συγκρότηση σε σώμα ΝΠΔΔ
 2. Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμηθειών έργων, εργασιών, μεταφορών για το έτος 2014 (άρθρο 67&1 και 28/80)
 3. Ψήφιση πίστωσης για λοιπές αμοιβές λοιπών  εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία(Αμοιβή Ιατρού Παιδικών Σταθμών Ξυλοκάστρου-Δερβενίου)
 4. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
 5. Έγκριση δαπάνης και  ψήφιση πίστωσης για προμήθεια καυσίμων για θέρμανση  και φωτισμό
 6. Έγκριση δαπάνης και  ψήφιση πίστωσης για προμήθεια  επίπλων –σκευών
 7. Έγκριση δαπάνης και  ψήφιση πίστωσης για προμήθεια εποπτικού-εκπαιδευτικού υλικού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί : ΤΗΝ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ   2014 και ώρα 13.00   στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα:

1. ΄ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ του ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   ΔΗΜΟΥ  ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ    <<ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ>> ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012.

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί : ΤΗΝ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ   2014 και ώρα 13.30   στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα:

1. ΄ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ του ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   ΔΗΜΟΥ  ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ    <<ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ>> ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013.

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί : ΤΗΝ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ   2014 και ώρα 13.50  στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

1.    ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  β΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014
2.    ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί : Την ΤΕΤΑΡΤΗ 30  ΙΟΥΛΙΟΥ   2014   και ώρα  9.30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης , στa παρακάτω θέμα :Δημιουργία θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ

 1. Δημιουργία θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ
 2. Έγκριση δαπάνης και  ψήφιση πίστωσης για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
 3. Έγκριση δαπάνης και  ψήφιση πίστωσης για προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού
 4. Ψήφιση πίστωσης για λοιπές δαπάνες  για ύδρευση, φωτισμό, καθαριότητα, απολύμανση
 5. Προβολή κινηματογραφικών ταινιών στο Δερβένι κατά το μήνα Αυγούστου
 6. Προγραμματισμός μουσικής εκδήλωσης με τη Φιλαρμονική Δερβενίου
 7. Προγραμματισμός εκδήλωσης με το μουσικό σύνολο «Φιλαρμονία»
 8. Προγραμματισμός εκδήλωσης Ροκ συναυλίας,   σε συνεργασία με τον Προοδευτικό Σύλλογο Συκιάς « Άγγελος Σικελιανός» .  
 9. Προγραμματισμός εκδήλωσης με την θεατρική ομάδα Ξυλοκάστρου «Καρυάτις» παρουσίαση θεατρικών παραστάσεων της κωμωδίας του Μολιέρου  «Ζορζ Νταντεν ή Ο Ανύπαρκτος Σύζυγος»
 10. Προγραμματισμός εκδήλωσης «Γιορτή του Σταφυλιού» στο Ζεμενό
 11. Προγραμματισμός  εκδήλωσης  με την θεατρικό εργαστήρι Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης  «μονόπρακτες κωμωδίες»  του Αντον Τσέχωφ
 12. Προγραμματισμός εκδήλωσης με την θεατρική ομάδα της Δ.Ε. Ευρωστίνης «Πειραματιστές» και την παρουσίαση της θεατρικής παράστασης  «Πάμε παραλία»
 13. Αποδοχή χορηγιών για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις
 14. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για προμήθεια «Εποπτικού – εκπαιδευτικού υλικού»
 15. Προγραμματισμός εκδήλωσης «Συναπάντημα Ευρωστινίων 2014» στο Δερβένι
 16. Προγραμματισμός εκδήλωσης «Μουσικό Φεστιβάλ με Τοπικά Συγκροτήματα» σε συνδιοργάνωση με τον πολιτιστικό σύλλογο «Ευ Ζην»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί : Την ΤΡΙΤΗ  15  ΙΟΥΛΙΟΥ   2014   και ώρα 9.00 π.μ.  στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης , στa παρακάτω θέμα :

 1. Έγκριση δαπάνης και  ψήφιση πίστωσης για προμήθεια βιβλίων.
 2. Προγραμματισμός μουσικής εκδήλωσης με τη χορωδία ΚΑΠΗ Ξυλοκάστρου.
 3. Προγραμματισμός θεατρικής παράστασης «ZOO STORY BY EDWARD ALBEE» από τη θεατρική ομάδα της Δ.Ε. Ευρωστίνης «ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΤΕΣ».
 4. Υποβολή πρότασης για τη συμμετοχή του Ν.Π.Δ.Δ στη Δράση “Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” 2007-2013 για τη χρηματοδότηση των δομών “ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΄΄  και “ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΄΄  στα πλαίσια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 1551/2-7-2014 της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.
 5. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του αρ. 22 του Ν. 3614/2007 μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, «Ηλίας Κατσούλης», του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού – Αθλητισμού – Περιβάλλοντος «ΠΡΑΤΙΝΑΣ», του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Η ΜΗΚΩΝΗ», του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος «Προμηθέας», του ΝΠΔΔ Κέντρο Πολιτισμού - Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Κορινθίων, του Φιλοπρόοδου Μορφωτικού και Αθλητικού Συλλόγου Διμηνιού «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ», του ΝΠΙΔ Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Επιδαύρου, του ΝΠΔΔ Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Ερμιονίδας, του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Περιβάλλοντος Αθλητισμού και Τουρισμού Δήμου Ναυπλιέων, της (Κ.Ε.Δ.-Α.Μ.), Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Άργους-Μυκηνών, του ΝΠΙΔ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ», της Χορωδίας Τρίπολης Ν.Π.Ι.Δ. Μη Κερδοσκοπικό, του Δήμου Τρίπολης, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, του ΝΠΙΔ Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης, του ΝΠΙΔ Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νότιας Κυνουρίας, του ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Ευρώτα «Ευρώτειος Πολιτεία», του ΝΠΔΔ Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασιάς, του Μουσικού Ομίλου Σπάρτης Ν.Π.Ι.Δ., του Ν.Π.Δ.Δ.Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δ. Σπάρτης, του Ν.Π.Ι.Δ. Σωματείο «Φίλοι της Μουσικής -Η Ταϋγέτη», του Δήμου Πύλου Νέστορος, του ΝΠΔΔ Δημοτική Φιλαρμονική και Χορευτικός Όμιλος Μεσσήνης, του Δήμου Τριφυλίας, του Ν.Π.Ι.Δ. ΦΑΡΙΣ Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας, Δημοτικό Ωδείο, του NΠΔΔ Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας, ως «Κυρίου του έργου» και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α..» ως Δικαιούχου (Φορέα Υλοποίησης) για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Προμήθεια στολών των Φιλαρμονικών και Χορωδιών της Πελοποννήσου» καθώς και του Υποέργου 2 «Προμήθεια μουσικών Οργάνων, συστημάτων ήχου και λοιπού εξοπλισμού των Φιλαρμονικών και Χορωδιών της Πελοποννήσου», στο πλαίσιο της ενταγμένης Πράξης «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», στο Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013, συχγ. ΕΤΠΑ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 6 από 8

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης