Συνεδριάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ

Προς τα  μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης , που θα πραγματοποιηθεί την ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012  και ώρα 12.00    στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα :  
 
1.    Περί της προμήθειας ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ. Α.Ν.Α.ΔΗ.Ξ.Ε.)
2.    Καθορισμός οικονομικής εισφοράς (τροφεία) των φιλοξενούμενων παιδιών σταθμών Ξυλοκάστρου & Δερβενίου του Α.Ν.Α.ΔΗ.Ξ.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ     ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Α.Ν.Α.ΔΗ.ΞΕ.

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης , που θα πραγματοποιηθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  30  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2011 και ώρα 11.00    στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα : 

  1. ΄Εγκριση πρακτικού δημοπρασίας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ. Α.Ν.Α.ΔΗ.Ξ.Ε.)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Προς τα  μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ.

   Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης , που θα πραγματοποιηθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2011 και ώρα 14.00   στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα  παρακάτω θέματα : 
 
1.    Ψήφιση πίστωσης  για ΄΄Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΑΝΑΔΗΞΕ ΄΄
2.    Ψήφιση πίστωσης για ΄΄Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων ΄΄
3.    Ψήφιση πίστωσης για ΄΄ Προμήθεια λοιπού υλικού ΝΠΔΔ Α.Ν.Α.ΔΗ.Ξ.Ε.΄΄ (Εποπτικό υλικό )
4.    Ψήφιση προϋπολογισμού για ΄΄ Προμήθεια εντύπων φακέλων και αναλωσίμων υλικών Η/Υ ΝΠΔΔ Α.Ν.Α.ΔΗ.Ξ.Ε΄΄
5.    Ψήφιση πίστωσης  για ΄΄ Προμήθεια αναψυκτικών ΝΠΔΔ Α.Ν.Α.ΔΗ.Ξ.Ε. ΄΄
6.    Ψήφιση πίστωσης για ΄΄ Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, φωτισμό, καθαριότητα, απολύμανση ΝΠΔΔ  ΄΄
7.    Ψήφιση πίστωσης για ΄΄ Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων  (Πλην κτιρίων έργων)(ΝΠΔΔ Α.Ν.Α.ΔΗ.Ξ.Ε.)΄΄
8.    Τροποποίηση προϋπολογισμού για την ΄΄ Οργάνωση των πληροφοριακών συστημάτων του Ν.Π.Δ.Δ. Α.Ν.Α.ΔΗ.Ξ.Ε ΄΄


Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΑΝΤΩΝΗΣ    ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Α.Ν.Α.ΔΗ.ΞΕ.

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης , που θα πραγματοποιηθεί την ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ    2011 και ώρα 14.00   στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα  παρακάτω θέματα : 

  1.  Υποβολή προτάσεων για το στρατηγικό σχεδιασμό του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ


Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Α.Ν.Α.ΔΗ.ΞΕ.

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης , που θα πραγματοποιηθεί την ΠΕΜΠΤΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2011 και ώρα 14.00  στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα  παρακάτω θέματα : 

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Α.Ν.Α.ΔΗ.ΞΕ.

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης , που θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2011 και ώρα 14.00   στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα  παρακάτω θέματα : 
 

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Α.Ν.Α.ΔΗ.ΞΕ.

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης , που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου  2011 και ώρα 9.00 π.μ.  στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα  παρακάτω θέματα :

  1. Καθορισμός  τροφείων Δημοτικών Παιδικών Σταθμών 
  2. Καθορισμός  διδάκτρων Δημοτικού Ωδείου Ευρωστίνης 
  3. Καθορισμός εισφοράς μελών ΚΑΠΗ
  4. Ορισμός μέλους του ΔΣ για την υπογραφή των χρηματικών ενταλμάτων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: κ. κ. Συμβούλους Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ Α.Ν.Α.ΔΗ.ΞΕ

Σας γνωστοποιούμε ότι η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης που ορίσθηκε την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2011, δεν θα πραγματοποιηθεί και αναβάλλεται.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ    ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Α.Ν.Α.ΔΗ.ΞΕ.

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης , που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2011 και 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα  παρακάτω θέματα:  

  1. Ψήφιση προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2011.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 7 από 7

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης