Συνεδριάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Α.Ν.Α.ΔΗ.ΞΕ.

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης (Α.Ν.Α.ΔΗ.Ξ.Ε.)  , που θα πραγματοποιηθεί την  ΠΕΜΠΤΗ 15  ΜΑΡΤΙΟΥ 2012  και ώρα 14.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα  παρακάτω θέματα :  

 1. Προγραμματισμός εκδήλωσης για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου.
 2. Μεταβίβαση  οχήματος με αριθμό ΑΧΗ-1587 ΦΙΧ κυκλοφορίας στο Δήμο.
 3. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ » (Προμήθεια  μίξερ για τους παιδικούς σταθμούς).
 4. Ψήφιση πίστωσης για τη ΄΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ). (Συντήρηση ανελκυστήρα στο ΚΑΠΗ Ξυλοκάστρου).
 5. Ψήφιση πίστωσης  για τη   « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ».( Προμήθεια φύλλου αλουμινίου για πάγκο κουζίνας παιδικού σταθμού  Ξυλοκάστρου ).
 6. Ψήφιση πίστωσης  για  «ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ» (Προμήθεια παιχνιδιών για τους παιδικούς σταθμούς).
 7. Ψήφιση πίστωσης  για την   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ».
 8. Ψήφιση πίστωσης  για  την « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ». (Μικρή επέκταση πυροσβεστικού δικτύου Κέντρου Νεότητας).
 9. Ψήφιση πίστωσης  για  «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ».
 10. Προγραμματισμός εκδηλώσεων .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης (Α.Ν.Α.ΔΗ.Ξ.Ε.)  , που θα πραγματοποιηθεί την     ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012  και ώρα 12.00΄   
στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα  παρακάτω θέματα :  

1.    Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης.
2.    Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού για  οφειλές προηγουμένων οικ. ετών.
3.    Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2012.
4.    Αποδοχή ετήσιας επιχορήγησης από το Δήμο.
5.    ΄Εγκριση δαπάνης για συμμετοχή του Α.Ν.Α.ΔΗ.Ξ.Ε.  στις  Καρναβαλικές Εκδηλώσεις.
6.    Συγκρότηση επιτροπής υλικών ΕΚΠΟΤΑ άρθου28.
7.    Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 46.
8.    Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμηθειών έργων, εργασιών, μεταφορών για το έτος 2012 (άρθρο 67 & 1 και 28/80).
9.    Συζήτηση σχετικά με αιτήματα που αφορούν τα τροφεία των παιδικών σταθμών.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ    ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Α.Ν.Α.ΔΗ.ΞΕ.

Σας καλούμε στη ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης (Α.Ν.Α.ΔΗ.Ξ.Ε.) , που θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 και ώρα 15.00΄ στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 159 παρ.1 του ν. 3463/2006, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

 1. Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης (Α.Ν.Α.ΔΗ.Ξ.Ε.) για το έτος 2012.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Α.Ν.Α.ΔΗ.ΞΕ.

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης (Α.Ν.Α.ΔΗ.Ξ.Ε.) , που θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 και ώρα 14.30΄ στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα παρακάτω θέματα :

 1. Συζήτηση για το στρατηγικό σχεδιασμό του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
 2. Καθορισμός διδάκτρων για τη λειτουργία τμημάτων χορού.
 3. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού για το έτος 2012

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Α.Ν.Α.ΔΗ.ΞΕ.

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης (Α.Ν.Α.ΔΗ.Ξ.Ε.)  , που θα πραγματοποιηθεί την ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 και ώρα 14.00  στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα  παρακάτω θέματα :  

 1.  Απευθείας ανάθεση της προμήθειας ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ. Α.Ν.Α.ΔΗ.Ξ.Ε.) για το έτος 2012   ( ομάδες Β-Ι.3, Β-Ι.7 , Β-Ι.10 , Β-Ι.11 και Β-Ι.18)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Προς τα  μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης , που θα πραγματοποιηθεί την ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012  και ώρα 12.00    στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα :  
 
1.    Περί της προμήθειας ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ. Α.Ν.Α.ΔΗ.Ξ.Ε.)
2.    Καθορισμός οικονομικής εισφοράς (τροφεία) των φιλοξενούμενων παιδιών σταθμών Ξυλοκάστρου & Δερβενίου του Α.Ν.Α.ΔΗ.Ξ.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ     ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Α.Ν.Α.ΔΗ.ΞΕ.

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης , που θα πραγματοποιηθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  30  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2011 και ώρα 11.00    στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα : 

 1. ΄Εγκριση πρακτικού δημοπρασίας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ. Α.Ν.Α.ΔΗ.Ξ.Ε.)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Προς τα  μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ.

   Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης , που θα πραγματοποιηθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2011 και ώρα 14.00   στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα  παρακάτω θέματα : 
 
1.    Ψήφιση πίστωσης  για ΄΄Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΑΝΑΔΗΞΕ ΄΄
2.    Ψήφιση πίστωσης για ΄΄Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων ΄΄
3.    Ψήφιση πίστωσης για ΄΄ Προμήθεια λοιπού υλικού ΝΠΔΔ Α.Ν.Α.ΔΗ.Ξ.Ε.΄΄ (Εποπτικό υλικό )
4.    Ψήφιση προϋπολογισμού για ΄΄ Προμήθεια εντύπων φακέλων και αναλωσίμων υλικών Η/Υ ΝΠΔΔ Α.Ν.Α.ΔΗ.Ξ.Ε΄΄
5.    Ψήφιση πίστωσης  για ΄΄ Προμήθεια αναψυκτικών ΝΠΔΔ Α.Ν.Α.ΔΗ.Ξ.Ε. ΄΄
6.    Ψήφιση πίστωσης για ΄΄ Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, φωτισμό, καθαριότητα, απολύμανση ΝΠΔΔ  ΄΄
7.    Ψήφιση πίστωσης για ΄΄ Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων  (Πλην κτιρίων έργων)(ΝΠΔΔ Α.Ν.Α.ΔΗ.Ξ.Ε.)΄΄
8.    Τροποποίηση προϋπολογισμού για την ΄΄ Οργάνωση των πληροφοριακών συστημάτων του Ν.Π.Δ.Δ. Α.Ν.Α.ΔΗ.Ξ.Ε ΄΄


Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΑΝΤΩΝΗΣ    ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Α.Ν.Α.ΔΗ.ΞΕ.

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης , που θα πραγματοποιηθεί την ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ    2011 και ώρα 14.00   στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα  παρακάτω θέματα : 

 1.  Υποβολή προτάσεων για το στρατηγικό σχεδιασμό του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ


Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Α.Ν.Α.ΔΗ.ΞΕ.

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης , που θα πραγματοποιηθεί την ΠΕΜΠΤΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2011 και ώρα 14.00  στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα  παρακάτω θέματα : 

<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 8 από 8

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης