Συνεδρίαση 10/1/2011 Αρχείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10η του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθ. 65/4.1.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της που δόθηκε σε κάθε μέλος της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87Α/7-6-2010).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Σοφία Παπαδημητρίου, ως γραμματέας – πρακτικογράφος της Ο.Ε.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 7 μελών ευρέθησαν παρόντα τα 7.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1/ Κλαδούχος Αντώνιος 2/Κολοτούρος Λάμπρος 3/ Λογοθέτης Διονύσιος 4/ Λύρας Χρήστος 5/ Ρέστας Σπυρίδων 6/ Σκούρας Δημήτριος 7/ Αλογογιάννης Βλάσιος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς.

Συνεδρίαση 10/1/2011 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 1/2011

Συνεδρίαση 10/1/2011 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

  • Πέμπτη, 21 Μαϊου 2009
  • Θέμα: Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης για τη διετία 2011-2012.
  • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 2/2011

Συνεδρίαση 10/1/2011 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

  • Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2009
  • Θέμα: Άσκηση ενδίκων μέσων και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου.
  • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης