Συνεδρίαση 2/3/2011 Αρχείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 2α του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ του έτους 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθ. 3331/25.2.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της που δόθηκε σε κάθε μέλος της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87Α/7-6-2010).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Σοφία Παπαδημητρίου, ως γραμματέας – πρακτικογράφος της Ο.Ε.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 7 μελών ευρέθησαν παρόντα τα 4.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1/ Κλαδούχος Αντώνιος 2/Λογοθέτης Διονύσιος 3/ Λύρας Χρήστος 4/ Κούκιος Κωνσταντίνος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1/ Κολοτούρος Λάμπρος 2/ Σκούρας Δημήτριος 3/ Αλογογιάννης Βλάσιος, αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

Συνεδρίαση 2/3/2011 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 14/2011

Συνεδρίαση 2/3/2011 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

  • Θέμα: Περί καταχώρισης της απογραφής έναρξης του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του Δήμου και ορισμού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο αυτής.
  • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης