Συνεδρίαση 7/2/2011 Αρχείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την του μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθ. 1882/2.2.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της που δόθηκε σε κάθε μέλος της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87Α/7-6-2010).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Σοφία Παπαδημητρίου, ως γραμματέας – πρακτικογράφος της Ο.Ε.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 7 μελών ευρέθησαν παρόντα τα 6.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1/ Κλαδούχος Αντώνιος 2/Λογοθέτης Διονύσιος 3/ Λύρας Χρήστος 4/  Ρέστας Σπυρίδων 5/ Κολοτούρος Λάμπρος 6/ Σκούρας Δημήτριος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Αλογογιάννης Βλάσιος, αν και προσκλήθηκε νόμιμα.

Συνεδρίαση 7/2/2011 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 11/2011

Συνεδρίαση 7/2/2011 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 • Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2009
 • Θέμα: Ορισμός δικηγόρου.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 12/2011

Συνεδρίαση 7/2/2011 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 • Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων – προμήθεια γάλακτος του ΟΤΑ Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης .
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 5/2011

Συνεδρίαση 7/2/2011 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 • Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2010
 • Θέμα: Αποδοχή δωρεάς οχημάτων από ΔΗΚΕΞ.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 6/2011

Συνεδρίαση 7/2/2011 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 • Δευτέρα, 19 Ιουλίου 2010
 • Θέμα: Αποδοχή δωρεάς μηχανοκίνητου σαρώθρου από εταιρεία ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ ΑΤΕΕ.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης