Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 26η Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης προμήθειας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ.
 2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ Δ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 3. Κατάρτιση όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ (ΛΑΚΟΥΒΕΣ) ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 4. Ψήφιση πίστωσης για αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό.
 5. Ψήφιση πίστωσης για αχρεωστήτων καταβληθέν ποσό.
 6. Ψήφιση πίστωσης για αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό.
 7. Ψήφιση πίστωσης για καταβολή ποσού ύστερα από διαταγή πληρωμής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 24η Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 12η Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ (ΛΑΚΟΥΒΕΣ) ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 3. Αποδοχή δωρεάς πυροσβεστικού οχήματος.
 4. Αίτημα Χρήστου Κοκκιόπουλου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 5η Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 2014.
 2. Ρύθμιση οφειλής Δ. Παπαχριστόπουλου σε δόσεις.
 3. Ρύθμιση οφειλής Δ. Κεκερή σε δόσεις.
 4. Ρύθμιση οφειλής Σπ. Ρουμελιώτη σε δόσεις.
 5. Ψήφιση πίστωσης για συνδρομή στο Πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες».
 6. Ψήφιση πίστωσης για ανανέωση συνδρομής ονόματος χώρου ιστοσελίδας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 27η Ιανουαρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στη μαρίνα Ξυλοκάστρου.
 2. Απευθείας ανάθεση μελέτης «Οριοθέτηση Γλαρέικου ρέματος Τ.Κ. Στομίου» και ψήφιση πίστωσης.
 3. Ρύθμιση οφειλής κ. Ζ. Αδαμοπούλου σε δόσεις.
 4. Αίτημα εταιρείας «Ε. Ανδρικόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε.».
 5. Ορισμός δικηγόρου.
 6. Ψηφίσεις πιστώσεων μετά από τροποποίηση προϋπολογισμού (συνεδρίαση Δ.Σ. 23-1-2014).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 13η Ιανουαρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Έγκριση και παραλαβή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: Βιοκλιματική Ανάπλαση της παραλιακής ζώνης της πόλης του Ξυλοκάστρου από Κούστα έως Ρουβέρα.
 2. Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης.
 3. Ορισμός – συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού έργων.
 4. Ορισμός – συγκρότηση επιτροπής εργασιών – υπηρεσιών.
 5. Oρισμός επιτροπής για την παραλαβή φυσικού εδάφους του έργου «Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση Κόντη Τ.Κ. Καλλιθέας του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης».
 6. Ρύθμιση οφειλής Ιωάννη Σιοκορέλου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 3η Ιανουαρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.
 2. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στον Πευκιά.
 3. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμών ΕΚΠΟΤΑ.
 4. Ψήφιση πίστωσης για ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 31η Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Απευθείας ανάθεση μελέτης «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου Βιοκλιματική Ανάπλαση της παραλιακής ζώνης της πόλης του Ξυλοκάστρου από Κούστα έως Ρουβέρα» - ψήφιση πίστωσης.
 2. Ψήφιση πίστωσης για υλοποίηση προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
 3. Ψήφιση πίστωσης για τη χορήγηση αποζημίωσης για απαλλοτρίωση στην Τ.Κ. Καμαρίου.
 4. Ψήφιση πίστωσης για το ρεύμα.
 5. Ρύθμιση οφειλής σε δόσεις Κ. Σμαραγδή.
 6. Έκπτωση από το δικαίωμα της ρύθμισης οφειλής σε δόσεις Ε. Τριανταφύλλου.
 7. Ρύθμισης οφειλής σε δόσεις Ε. Τριανταφύλλου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε ειδική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης (για τα Κληροδοτήματα Γ. Κρινάκου & Σ. Κυριάκου) στις 23 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:30, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 και του Ν. 2039/39, με θέματα:

 1. Έγκριση και ψήφιση προϋπολογισμού κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης (Κληροδότημα Γ. Κρινάκου).
 2. Έγκριση και ψήφιση προϋπολογισμού κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης (Κληροδότημα Σ. Κυριάκου).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 23η Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικών – κατακύρωση δημοπρασίας προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση αθλητικού εξοπλισμού για τη διαμόρφωση γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στη Δ.Κ. Ξυλοκάστρου».
 2. Ρύθμιση οφειλής Βλασίου Καραγεώργα σε δόσεις.
 3. Ψήφιση πίστωσης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 10 από 14

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης