Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Αρχείο

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 1 ΑΔΑ: 9Ο7ΘΟΕ1Ρ-ΚΝ4

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2017

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 22 Μαϊου 2017
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ οικ.έτος 2017
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 1-2018 ΑΔΑ: 6ΝΤ8ΟΕ1Ρ-ΧΒ7

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2018

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 1-2019

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2019

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 05 Οκτωβρίου 2020
 • Θέμα: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 144/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 10 ΑΔΑ: ΨΛΨ7ΟΕ1Ρ-ΖΝΤ

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2017

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 22 Μαϊου 2017
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ «ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (Προγρ. ΒΣΣ+ΚΔΑΠ)»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 10-2018 ΑΔΑ: Ψ9ΝΒΟΕ1Ρ-ΨΣΔ

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2018

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ (ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 10-2019

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2019

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 07 Οκτωβρίου 2020
 • Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 11 ΑΔΑ: ΨΓΧ0ΟΕ1Ρ-ΣΛΖ

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2017

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 22 Μαϊου 2017
 • Θέμα: «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 11-2018 ΑΔΑ: ΩΟΔ8ΟΕ1Ρ-Ζ7Ν

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2018

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για προμήθεια «Λοιπού Εξοπλισμού»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 11-2019 ΑΔΑ: ΨΦΟΣΟΕ1Ρ-895

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2019

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 07 Οκτωβρίου 2020
 • Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ-ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ WEB BANKING
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 12 ΑΔΑ: Ω4ΠΦΟΕ1Ρ-9Ο2

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2017

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 22 Μαϊου 2017
 • Θέμα: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 12-2018 ΑΔΑ: ΩΨΘ0ΟΕ1Ρ-ΦΚ2

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2018

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ «ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦ.ΤΡΙΤΩΝ –ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 12-2019 ΑΔΑ: ΩΞΥΨΟΕ1Ρ-ΝΕΜ

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2019

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 07 Οκτωβρίου 2020
 • Θέμα: ΟΡΙΣΜΟς ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΕΑΠ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 13 ΑΔΑ: ΩΛΓ1ΟΕ1Ρ-ΝΡΤ

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2017

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 22 Μαϊου 2017
 • Θέμα: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ –ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΩΝ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 13-2019

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2019

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 08 Οκτωβρίου 2020
 • Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 14 ΑΔΑ: ΨΚ8ΗΟΕ1Ρ-ΜΣΒ

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2017

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 22 Μαϊου 2017
 • Θέμα: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΕΑΠ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης