Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Αρχείο

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 12-2019 ΑΔΑ: ΩΞΥΨΟΕ1Ρ-ΝΕΜ

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2019

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 07 Οκτωβρίου 2020
 • Θέμα: ΟΡΙΣΜΟς ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΕΑΠ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 12-2020 ΑΔΑ: Ω81ΜΟΕ1Ρ-ΨΨΜ

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2020

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020
 • Θέμα: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ι.ΔΟ.Χ. ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΔΑΠ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 13 ΑΔΑ: ΩΛΓ1ΟΕ1Ρ-ΝΡΤ

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2017

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 22 Μαϊου 2017
 • Θέμα: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ –ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΩΝ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 13-2019

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2019

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 08 Οκτωβρίου 2020
 • Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 14 ΑΔΑ: ΨΚ8ΗΟΕ1Ρ-ΜΣΒ

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2017

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 22 Μαϊου 2017
 • Θέμα: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΕΑΠ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 14-2018 ΑΔΑ: ΩΠΠΨΟΕ1Ρ-92Β

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2018

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΑ» ΤΗΣ ΔΗΚΕΞΕ (Εγκ. Υπ. Εσωτερικών αριθμ. 9/2.8.2018)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 14-2020

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2020

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020
 • Θέμα: ΔΩΡΕΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΚΕΞΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 15 ΑΔΑ: 739ΚΟΕ1Ρ-7ΝΑ

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2017

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 22 Μαϊου 2017
 • Θέμα: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΕΠΙΤΡΠΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 15-2018 ΑΔΑ: ΨΜΖΦΟΕ1Ρ-ΞΗΛ

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2018

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ)»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 15-2019 ΑΔΑ: Ω04ΜΟΕ1Ρ-ΛΧΔ

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2019

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 08 Οκτωβρίου 2020
 • Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ «ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 15-2020

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2020

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020
 • Θέμα: ΠΕΡΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΛΕΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΔΑΠ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 16 ΑΔΑ: 7ΜΖΟΟΕ1Ρ-Ξ8Λ

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2017

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 22 Μαϊου 2017
 • Θέμα: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ »
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 16-2018 ΑΔΑ: 755ΟΟΕ1Ρ-ΥΙ0

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2018

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: « ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ «ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 16-2019 ΑΔΑ: ΩΤ2ΤΟΕ1Ρ-ΛΘΓ

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2019

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 08 Οκτωβρίου 2020
 • Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. 2019
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 16-2020 ΑΔΑ: ΨΗΙΨΟΕ1Ρ-4ΑΞ

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2020

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΔΑΠ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης