Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Αρχείο

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 4-2020

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2020

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020
 • Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 4-2021 ΑΔΑ: Ψ3ΒΘΟΕ1Ρ-123

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2021

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 01 Μαρτίου 2021
 • Θέμα: ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Π.Δ) ΤΗΣ ΔΗΚΕΞΕ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 41 ΑΔΑ: 73ΨΨΟΕ1Ρ-ΩΘ8

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2017

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017
 • Θέμα: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ι.Δ.Ο.Χ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ «ΚΔΑΠ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ»
 • Αποφασίστηκε: ομοφωνα

Αριθμός Απόφασης 42 ΑΔΑ: 6ΤΥΦΟΕ1Ρ-Ρ41

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2017

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»
 • Αποφασίστηκε: ομοφωνα

Αριθμός Απόφασης 43 ΑΔΑ: 7ΖΛΤΟΕ1Ρ-Ο2Ψ

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2017

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018»
 • Αποφασίστηκε: ομοφωνα

Αριθμός Απόφασης 44 ΑΔΑ: 7ΖΝΜΟΕ1Ρ-7Ψ9

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2017

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»
 • Αποφασίστηκε: ομοφωνα

Αριθμός Απόφασης 45 ΑΔΑ: 7Θ9ΕΟΕ1Ρ-ΠΞΦ

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2017

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017
 • Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ομοφωνα

Αριθμός Απόφασης 46 ΑΔΑ: 7ΞΦΜΟΕ1Ρ-ΓΜΤ

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2017

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» (ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε. ΚΗΥ 5138)
 • Αποφασίστηκε: ομοφωνα

Αριθμός Απόφασης 47 ΑΔΑ: 7ΤΧΤΟΕ1Ρ-4ΧΟ

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2017

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017
 • Θέμα: ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε 2018
 • Αποφασίστηκε: ομοφωνα

Αριθμός Απόφασης 48 ΑΔΑ: 7ΑΓΘΟΕ1Ρ-Δ4Φ

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2017

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017
 • Θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
 • Αποφασίστηκε: ομοφωνα

Αριθμός Απόφασης 49 ΑΔΑ: 7ΘΝΦΟΕ1Ρ-8Ν2

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2017

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (ΒΣΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» ΤΗΣ ΔΗΚΕΞΕ
 • Αποφασίστηκε: ομοφωνα

Αριθμός Απόφασης 5 ΑΔΑ: ΩΡΣΨΟΕ1Ρ-ΝΚΓ

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2017

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 22 Μαϊου 2017
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 5-2018 ΑΔΑ: Ω2Χ4ΟΕ1Ρ-ΖΒΓ

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2018

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ «ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 5-2019 ΑΔΑ: Ψ95ΖΟΕ1Ρ-ΩΚΘ

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2019

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 06 Οκτωβρίου 2020
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΔΑΠ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 5-2020 ΑΔΑ: Ω3Σ4ΟΕ1Ρ-ΛΤΞ

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2020

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020
 • Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. 2020
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης