Έτος 2020 Αρχείο

Έτος 2020 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 1-2020

Έτος 2020 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2020
 • Θέμα: Παροχή Εξουσιοδότησης για παράσταση στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου κατά την δικάσιμο της 16ης Ιανουαρίου 2020, ή σε οποιαδήποτε μετ΄ αναβολή, προς αντίκρουση της από 20/12/2015 και με αρ. καταχ. ΑΓ1334/21.12.2015 αγωγής της Μάστορη Θεώνης Α
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 10-2020

Έτος 2020 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020
 • Θέμα: ΠΕΡΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 100-2020 ΑΔΑ: Ψ2ΛΗΟΚ1Θ-8Γ6

Έτος 2020 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021
 • Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 221&11β ΤΟΥ Ν. 4412/2016(ΦΕΚ Α’ 147) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 101-2020 ΑΔΑ: ΩΤΩΙΟΚ1Θ-03Μ

Έτος 2020 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021
 • Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 221 §11δ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) για το έτος 2021
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 102-2020 ΑΔΑ: 6ΙΚΦΟΚ1Θ-ΘΣΩ

Έτος 2020 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021
 • Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 11-2020 ΑΔΑ: 6Τ2ΧΟΚ1Θ-ΙΧΘ

Έτος 2020 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 12-2020 ΑΔΑ: Ψ3Ζ6ΟΚ1Θ-6ΣΔ

Έτος 2020 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 13-2020 ΑΔΑ: Ψ35ΨΟΚ1Θ-3ΣΗ

Έτος 2020 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020
 • Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 14-2020

Έτος 2020 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020
 • Θέμα: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 16-2020 ΑΔΑ: 6ΝΨ4ΟΚ1Θ-ΩΧΛ

Έτος 2020 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020
 • Θέμα: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 17-2020 ΑΔΑ: Ω24ΞΟΚ1Θ-ΦΡΕ

Έτος 2020 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020
 • Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΣΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 18-2020

Έτος 2020 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020
 • Θέμα: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΧΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 19-2020

Έτος 2020 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020
 • Θέμα: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ (ΑΊΤΗΜΑ κ. Σεμιτέλου Ευστάθιου)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 2-2020 ΑΔΑ: Ω9ΙΛΟΚ1Θ-ΘΜ9

Έτος 2020 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2020
 • Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 221 §11β ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147)για το έτος 2020
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 20-2020

Έτος 2020 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020
 • Θέμα: ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΛΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΛΟΓΙΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης