Λειτουργία του Προγράμματος «Βοήθεια Στο Σπίτι» - Αιτήσεις Ένταξης

Ανακοινώσεις | Τετάρτη, 06 Απριλίου 2011 13:26

Ανακοινώνεται ότι το πρόγραμμα «Βοήθεια Στο Σπίτι» θα λειτουργήσει εκ νέου στο Δήμο Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης στο πλαίσιο της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» και θα δέχεται Αιτήσεις Ένταξης από ωφελούμενους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην πράξη για την παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον σε άτομα του συγγενικού τους περιβάλλοντος (εξυπηρετούμενους) και συγκεκριμένα:

α) Άνεργα άτομα εγγεγραμμένα στον ΟΑΕΔ εισερχόμενα σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης όπως η κατάρτιση, η εξατομικευμένη προσέγγιση/συμβουλευτική, κλπ, με προοπτική να εισέλθουν ή να επαναεισέλθουν στην αγορά εργασίας.

β) Εργαζόμενα άτομα τα οποία αναγνωρισμένα είναι επαπειλούμενα με ανεργία, εισερχόμενα σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης με προοπτική να διασφαλίσουν την απασχόλησή τους ή να διευκολυνθούν στην κινητικότητα της εργασίας τους ή ενεργώς αναζητούντα εργασία άτομα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως 5.000 ευρώ για το οικονομικό έτος 2010 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2009 έως 31/12/2009), εισερχόμενα σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης με προοπτική να εξεύρουν εργασία, θα προσκομίζουν βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, αφού καταχωρηθούν σε ειδική κατάσταση συμμετοχής στη δράση.

Ο φάκελος της σχετικής Πρόσκλησης με Αρ. Πρωτ. 457/21-3-2011 της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. προς τους ενδιαφερόμενους (δυνάμει ωφελούμενους), διατίθεται σε έντυπη μορφή, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 7:30 π.μ. έως 15:00 μ.μ., από τα Δημαρχεία, τα ΚΕΠ και τα Γραφεία των Μονάδων στο Ξυλόκαστρο και στο Δερβένι. Η «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση» για τους ωφελούμενους – εξυπηρετούμενους θα διατίθεται από τις 03/05/2011 στις ανωτέρω υπηρεσίες. Οι ενδιαφερόμενοι (ωφελούμενοι και εξυπηρετούμενοι) οφείλουν με την αίτηση να υποβάλλουν, πρωτότυπα ή σε αντίγραφα επικυρωμένα, τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Εάν οι ωφελούμενοι είναι αλλοδαποί από τρίτες χώρες απαιτείται και άδεια διαμονής σε ισχύ. Εάν οι ωφελούμενοι είναι έλληνες Ομογενείς απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας Ομογενούς.

β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (το οποίο συνδυαστικά ωφελούμενος – εξυπηρετούμενος θα αποδεικνύει την συγγενική σχέση) σε κάθε άλλη περίπτωση θα υποβάλλεται επιπρόσθετα υπεύθυνη Δήλωση του ωφελούμενου.

γ) Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2010 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2009 έως 31/12/2009).

δ) Εάν οι ωφελούμενοι ή οι εξυπηρετούμενοι ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ ή είναι άτομα που ανήκουν σε οικογένειες με μέλος ΑμεΑ απαιτείται βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας.

ε) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν λαμβάνουν υπηρεσίες από άλλη Μονάδα.

Κατά περίπτωση:

1. Εάν οι ωφελούμενοι είναι άνεργοι, απαιτείται:

α) αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ μέχρι την λήξη υποβολής της Αίτησης των ωφελούμενων, ήτοι μέχρι 18/05/2011 καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομισθεί βεβαίωση εξατομικευμένης προσέγγισης μέχρι 31/12/2011 ή

β) αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης του Ο.Α.Ε.Δ., εάν οι ωφελούμενοι λαμβάνουν τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. Επίσης ωφελούμενοι είναι και όσοι έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας και παραμένουν άνεργοι οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες προ της δημοσίευσης της παρούσας, ήτοι από 23/03/2009 έως 21/03/2011 και βεβαίωση ανεργίας ή αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ.

2. Εάν οι ωφελούμενοι ήταν άνεργοι και οι οποίοι κατά την έκδοση της σχετικής πρόσκλησης συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ) και συγκεκριμένα:

α) σε πρόγραμμα STAGE του Ο.Α.Ε.Δ., απαιτείται

  • αντίγραφο του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας μεταξύ Ο.Α.Ε.Δ., Φορέα Υλοποίησης και ασκούμενου/η, και
  • Υπεύθυνη δήλωση για τη συνέχιση, κατά την ημερομηνία υποβολής της «Αίτησης συμμετοχής – Δήλωσης».

β) σε πρόγραμμα Ν.Θ.Ε. του Ο.Α.Ε.Δ., απαιτείται

  • αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής και
  • Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη για τη συνέχιση του προγράμματος της επιχείρησης, στην οποία θα γίνεται αναφορά στον Αρ. Πρωτ. της έγκρισης του από τον ΟΑΕΔ, κατά την ημερομηνία υποβολής της «Αίτησης συμμετοχής – Δήλωσης».

γ) σε πρόγραμμα Ν.Ε.Ε. του Ο.Α.Ε.Δ., απαιτείται

  • αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής, και
  • έναρξη επιτηδεύματος.

δ) σε πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, απαιτείται

βεβαίωση, από οποιονδήποτε φορέα που σύμφωνα με το Εθνικό πλαίσιο παρέχει ενέργειες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (ΚΕΚ, φορέα εκπαίδευσης ή επιχείρηση (π.χ. σε περίπτωση ΛΑΕΚ), κ.λ.π.) για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος, κατά την ημερομηνία υποβολής της «Αίτησης συμμετοχής – Δήλωσης».

ε) σε Πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα απαιτείται

  • αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής, και
  • Υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης για τη συνέχιση του προγράμματος της επιχείρησης, στην οποία θα γίνεται αναφορά στον Αρ. Πρωτ. της έγκρισης του από τον ΟΑΕΔ, κατά την ημερομηνία υποβολής της «Αίτησης συμμετοχής – Δήλωσης».

3. Εάν οι ωφελούμενοι είναι άτομα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως 5.000 ευρώ για το οικονομικό έτος 2010 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2009 έως 31/12/2009), εισερχόμενα σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης με προοπτική να εξεύρουν εργασία, και θα προσκομίζουν βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους, αφού καταχωρηθούν σε ειδική κατάσταση συμμετοχής στην δράση.

Ο μέγιστος αριθμός ατόμων, που θα ενταχθούν στη Μονάδα «Βοήθεια στο Σπίτι Δημοτικής Ενότητας Ξυλοκάστρου» είναι 65 και στη Μονάδα «Βοήθεια στο Σπίτι Δημοτικής Ενότητας Ευρωστίνης» είναι 50. Η επιλογή τους θα γίνει με φθίνουσα σειρά κατάταξης από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.,  με βάση το σύνολο της βαθμολογίας τόσο των ωφελούμενων (60%) όσο και των εξυπηρετούμενων (40%), που θα προκύψει από το οικογενειακό εισόδημα, την οικογενειακή κατάσταση, την εργασιακή κατάσταση των ωφελούμενων και από την κατάσταση υγείας, το οικογενειακό εισόδημα και την οικογενειακή κατάσταση των  εξυπηρετούμενων.

Οι ενδιαφερόμενοι (δυνάμει ωφελούμενοι) μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις με επισυναπτόμενα τα  δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή σε αντίγραφα επικυρωμένα) στα γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (Μυλλέρου 73-77, 10436 – Αθήνα/στάση ΜΕΤΡΟ «Μεταξουργείο») από την 03/05/2011 έως και 20/05/2011 και ώρα 14.30 μ.μ., ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier). Από τις «Αιτήσεις συμμετοχής – Δηλώσεις» που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο, θα ληφθούν υπόψη μόνον αυτές που έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί μέχρι την 20/05/2011 και ώρα 14:30 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 27430-29308 begin_of_the_skype_highlighting            27430-29308      end_of_the_skype_highlighting (Υπεύθυνη Κοινωνική Λειτουργός : Βαλασοπούλου Μαργαρίτα) για τη Μονάδα «Βοήθεια στο Σπίτι Δημοτικής Ενότητας Ξυλοκάστρου» και στο τηλέφωνο: 27430-30121 begin_of_the_skype_highlighting            27430-30121      end_of_the_skype_highlighting (Υπεύθυνη Κοινωνική Λειτουργός : Αλεξοπούλου Αθανασία) για τη Μονάδα «Βοήθεια στο Σπίτι Δημοτικής Ενότητας Ευρωστίνης».

Η Πράξη έχει ενταχθεί στο Ε. Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013

    Διαβάστηκε 2260 φορές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης