Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την υπηρεσία "Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης"

Προκηρύξεις | Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013 13:50

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: Α.Π. 675/23-03-2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 375190

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
Αριθ. πρωτ. 19102
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης προκηρύσσει την 1η του μηνός Νοεμβρίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 -11:00 (λήξη παραλαβής προσφορών) πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό σε ακέραιες μονές για την υπηρεσία «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης» (αριθμός μελέτης: 26/2013), συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, όπου ο αναλογούν ΦΠΑ είναι 9.349,59€ και η τιμή χωρίς το ΦΠΑ 40.650,41€, από πιστώσεις του Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής».

Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής:  
Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης, Λυκούργου Φραντζή 2, Τ.Κ. 20400 Ξυλόκαστρο, Τηλ. 27433-60200, Φαξ 27430-28261, επίσημο site Δήμου: www.xylokastro.gov.gr

Περιγραφή /αντικείμενο της σύμβασης:
Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά στην ανάπτυξη δράσεων ενίσχυσης της διοικητικής οργάνωσης και της οργανωτικής αποτελεσματικότητας του Δήμου, που θα αποσκοπεί στην επιτάχυνση της διαδικασίας ωρίμανσης και υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων.
Αντικείμενο της αριθ. 26/2013 μελέτης είναι η παροχή υπηρεσίας Τεχνικής βοήθειας για τη σύνταξη όλων των απαραίτητων μελετών καθώς και  για την αδειοδότηση από το πολεοδομικό γραφείο Ξυλοκάστρου και όπου αλλού απαιτείται, του 3ου & 4ου Δημοτικού σχολείου Ξυλοκάστρου καθώς και του 3ου νηπιαγωγείου Ξυλοκάστρου και ταυτόχρονα για τη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων με σκοπό την άμεση υποβολή των προγραμματιζόμενων Πράξεων προς ένταξη σε πρόσκληση υποβολής προτάσεων από το ΠΕΠ Πελοποννήσου.


Τα παραδοτέα του Αναδόχου είναι:
i.    Όλες οι μελέτες που αναλυτικά αναφέρονται στα τεύχη δημοπράτησης σε έξι (6) αντίγραφα και ένα (1) οπτικό δίσκο (CD)
ii.    Όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την άδεια οικοδομής των σχολείων, καθώς επίσης και τις εγκρίσεις των φορέων που τυχόν απαιτούνται – Πυροσβεστική για τις άδειες πυρασφάλειας, ΟΣΚ, όλα τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (ΔΕΔΗΕ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΞΕ κλπ), Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο.
iii.    Τα Τεχνικά Δελτία με σκοπό την άμεση υποβολή των προγραμματιζόμενων Πράξεων προς ένταξη σε πρόσκληση υποβολής από το ΠΕΠ Πελοποννήσου.

Τόπος εκτέλεσης εργασιών:  Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης:  
Η συνολική διάρκεια της πράξης είναι τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης για την παράδοση των υπ΄αριθ. i παραπάνω αναφερόμενων παραδοτέων και τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών για την παράδοση των υπ΄αριθ. ii και iii παραδοτέων.
Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται:  
1. Κάθε προσφορά αυτών των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ΕΥΡΩ (€) ποσοστό 2% του συνολικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Συγκεκριμένα το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής είναι χίλια ευρώ (1.000,00 €).
2. Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης θα ανέρχεται στο 5% του προϋπολογισμού της μελέτης της υπηρεσίας (μη συμπεριλαμβανομένων της επιτευχθείσας έκπτωσης και του ΦΠΑ).
Προϋποθέσεις συμμετοχής:  
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών ή κοινοπραξίες φυσικών προσώπων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που ασχολούνται με την παροχή σχετικών υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι εξής ειδικότητες με τα αντίστοιχα πτυχία τους:
-    Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων (κατηγορία 6)
-    Στατικές μελέτες (κατηγορία 8)
-    Μελέτες μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές, ηλεκτρονικές (κατηγορία 9)
-    Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες (κατηγορία 21)
-    Ειδικές Αρχιτεκτονικές μελέτες (κατηγορία 7)
Είδος διαδικασίας:  
Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ισχύουσες διατάξεις:
Ν. 3463/2006 όπως συμπληρώθηκε και ισχύει
Π.Δ. 28/1980
Ισχύς προσφορών:
Εξήντα (60) ημέρες από την επομένη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.
Τρόπος πληρωμής:
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει ως εξής:
Α) το 60% της συμβατικής αξίας θα δοθεί με την παραλαβή των υπ΄αριθ. i παραδοτέων και
Β) η πληρωμή του υπόλοιπου 40% της συμβατικής αξίας θα δοθεί με την παραλαβή των υπ΄αριθ. ii και iii παραδοτέων.
Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση στο Δήμο των νόμιμων παραστατικών.
 
Συμβατικά τεύχη (τρόπος απόκτησης) - λοιπές πληροφορίες: Για την παραλαβή των τευχών δημοπράτησης και για λοιπές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, Λυκούργου Φραντζή 2, 20400 Ξυλόκαστρο, Τηλ. 27433-60235, 27433 -60240, Α. Θεοδωρόπουλος & Γ. Νιάρρου αντίστοιχα. Φαξ 27430-28261. Για την παραλαβή των τευχών δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση.
Γλώσσα υποβολής προφορών: Ελληνικά
Ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας προκήρυξης στην ιστοσελίδα:
16/10/2013

Ξυλόκαστρο 16-10-2013

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

    Διαβάστηκε 1548 φορές