Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Για μία (1) θέση καθαριστών-καθαριστριας με σύμβαση μίσθωσης έργου)

Προκηρύξεις | Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015 12:39

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ( Για  μία (1)    θέση  καθαριστών-καθαριστριας με σύμβαση μίσθωσης έργου)

 Η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευσης Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, λαμβάνοντας υπόψη:

1.    Το άρθρο 6 του Ν. 4076/12 η περίπτωση γ΄της παρ.1  του άρθρου 18 του Ν. 3870/10, όπως είχε αντικατασταθεί , αντικαθίσταται ως εξής: οι συμβάσεις μίσθωσης έργου της παρ.5 του άρθρου 113 του Ν.1892/1990 , όπως είχε τροποποιηθεί  και ισχύει καταρτίζονται  και για το διδακτικό έτος 2015-2016 σύμφωνα με τις ρυθμίσεις  των διατάξεων αυτών, εφόσον δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό.
2.    Το γεγονός ότι το  υπάρχον προσωπικό  είναι αδύνατον να καλύψει τις  ανάγκες  καθαριότητας των σχολικών μονάδων  .
3.    Την αριθ.39/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Β΄θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
4.    Την  προβλεπόμενη  από το νόμο αμοιβή που είναι ανάλογη με τις αίθουσες  που καθαρίζουν.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πλήρωση μιας (1) καθαριστών/στριων με σύμβαση μίσθωσης έργου  για το χρονικό διάστημα  από 1-10-2015 έως και 30/6/2016 των  πιο κάτω σχολικών κτιρίων:

Α/Α    ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ    ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ    ΑΤΟΜΑ
1    ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ    Σύμβαση Μίσθωσης Έργου, Ποσού  2.945,84 €    (1)    ΕΝΑ

Στις θέσεις αυτές μπορούν να απασχοληθούν  κάθε ενήλικο άτομο άνω των 18 ετών , σύμφωνα με τα πιο κάτω κριτήρια αρκεί να μπορεί να ανταποκριθούν  στις υποχρεώσεις τους.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ –ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ- ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 Εντοπιότητα:
α) Κάτοικοι Τοπικών Κοινότητων που εξυπηρετούν τα σχολεία= 10 μόρια,
β) κάτοικοι του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης (εκτός της  Τοπικής Κοινότητας που εξυπηρετεί το σχολείο)= 5 μόρια
Απαιτούμενο δικαιολογητικό: Βεβαίωση μονίμου κατοικίας από το Δήμο
     Γονείς  που τα παιδιά τους φοιτούν στο σχολείο αυτό= 10 μόρια .  
Απαιτούμενο δικαιολογητικό: Πρόσφατη  βεβαίωση του σχολείου αυτού.
     Άνεργος = α/Άνεργος έως τέσσαρις (4) μήνες 200 μόρια.
                        β/Άνεργος άνω των τεσσάρων (4) μηνών έως ανώτατο όριο τους δώδεκα (12) μήνες 75 μόρια ανα μήνα
Απαιτούμενο δικαιολογητικό: Πρόσφατη  βεβαίωση  ΟΑΕΔ (προσοχή κάρτα ΟΑΕΔ)
     Εισόδημα , έως 5000€ = 8 μόρια , έως 10.000€= 6 μόρια και έως 15.000€ = 4 μόρια .
Απαιτούμενο δικαιολογητικό: Εκκαθαριστικό σημείωμα ΔΟΥ, έτους 2013 (χρήση 2012) .
     Πολύτεκνοι-τρίτεκνοι :  5 μόρια / τέκνο.
Απαιτούμενο δικαιολογητικό:  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου.
     Μονογονεικές οικογένειες= 5μόρια / τέκνο.
Απαιτούμενο δικαιολογητικό: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου.
     Αναπηρία  τέκνων άνω του 67%= 5 μόρια.
Απαιτούμενο δικαιολογητικό: Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής.

 Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά  έως και 30.09.2015 στο Διευθυντή του Λυκείου Δερβενίου ή στο Δημαρχείο Ξυλοκάστρου , στην κ. Δρούγκα  (τηλ.2743360213 )

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΟΥΒΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

    Διαβάστηκε 1197 φορές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης