Προκήρυξη Διαγωνισμού για την υπηρεσία "Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης"

Προκηρύξεις | Πέμπτη, 05 Νοεμβρίου 2015 11:52

espa

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης προκηρύσσει την 23η του μηνός Νοεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 -10:00 (λήξη παραλαβής προσφορών) πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό σε ακέραιες μονές για την υπηρεσία «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης» (αριθμός μελέτης: 45/2015), συνολικού προϋπολογισμού 11.142,46 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, όπου ο αναλογούν ΦΠΑ είναι 2.083,55 € και η τιμή χωρίς το ΦΠΑ 9.058,91€, από πιστώσεις του Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» (ΕΣΠΑ).

Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής:  
Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης, Λυκούργου Φραντζή 2, Τ.Κ. 20400 Ξυλόκαστρο, Τηλ. 27433-60200, Φαξ 27430-28261, επίσημο site Δήμου: www.xylokastro.gov.gr
Περιγραφή/αντικείμενο της σύμβασης:
Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά στην ανάπτυξη δράσεων ενίσχυσης της διοικητικής οργάνωσης και της οργανωτικής αποτελεσματικότητας του Δήμου, που θα αποσκοπεί στην επιτάχυνση της διαδικασίας ωρίμανσης και υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων.
Αντικείμενο της αριθ. 45/2015 είναι η ενεργειακή επιθεώρηση και η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για τα εξής τέσσερα σχολικά κτίρια του Δήμου:
1.    1ο Γυμνάσιο Ξυλοκάστρου (δόμηση : 1.455,33 τ.μ.).
2.    1ο Δημοτικό Ξυλοκάστρου (δόμηση : 1.272,04 τ.μ.).
3.    Δημοτικό Καμαρίου (δόμηση : 705,18τ.μ.).
4.    Γενικό Λύκειο Δερβενίου (δόμηση : 481,96 τ.μ.),
για τα οποία πρόκειται να υποβληθεί φάκελος χρηματοδότησης στα Προγράμματα του ΕΣΠΑ (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) για την υλοποίηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας.

Τα παραδοτέα του Αναδόχου είναι:
i.    Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης για τα παραπάνω κτίρια (4) σε τρία (3) αντίγραφα
ii.    Σε περίπτωση που η Επίβλεψη του ζητήσει να τεκμηριώσει τα δεδομένα που έλαβε υπόψη του για τη σύνταξη των ΠΕΑ, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρουσιάσει έκθεση τεκμηρίωσης των δεδομένων.
Τόπος εκτέλεσης εργασιών:  Αναφερόμενα ανωτέρω σχολικά κτίρια Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης:  
Η συνολική διάρκεια της πράξης είναι είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες.
Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται:  
Δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα ανέρχεται στο 5% της σύμβασης της υπηρεσίας (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Προϋποθέσεις συμμετοχής:  
Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε ενεργειακούς επιθεωρητές εγγεγραμμένους στο  Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών. Μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών ή κοινοπραξίες φυσικών προσώπων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που ασχολούνται με την παροχή σχετικών υπηρεσιών.
Είδος διαδικασίας:  
Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ισχύουσες διατάξεις:
Ν. 3463/2006 όπως συμπληρώθηκε και ισχύει
Π.Δ. 28/1980
Ν. 4281/2014
Ισχύς προσφορών:
Εξήντα (60) ημέρες από την επομένη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.
Τρόπος πληρωμής:
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει ως εξής:
Το 100% της συμβατικής αξίας θα δοθεί με την παραλαβή από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου των απαιτούμενων τεσσάρων πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης.
Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση στο Δήμο των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών.
  Συμβατικά τεύχη (τρόπος απόκτησης) - λοιπές πληροφορίες: Για την παραλαβή των τευχών δημοπράτησης και για λοιπές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, Λυκούργου Φραντζή 2, 20400 Ξυλόκαστρο, Τηλ. 27433 -60240 Γ. Νιάρρου. Φαξ 27430-28261. Για την παραλαβή των τευχών δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση.
Γλώσσα υποβολής προφορών: Ελληνικά

Ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Δήμου: 5/11/2015

Ξυλόκαστρο 5-11-2015

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

    Διαβάστηκε 1382 φορές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης