Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ»

Προκηρύξεις | Τετάρτη, 08 Απριλίου 2020 14:19

UPDATE: Ορθή Επανάληψη Διακύρηξης

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΈΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ», προϋπολογισμού 73.007,39€ με ΦΠΑ 24% από πιστώσεις του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (αριθμός μελέτης 78/2019).

Συνημμένα μπορείτε να λάβετε γνώση της μελέτης, της διακήρυξης και σχετικών εγγράφων.

    Διαβάστηκε 189 φορές