Διαγωνισμός «Υπηρεσία Συμβούλου για την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης»

Προκηρύξεις | Παρασκευή, 14 Μαϊου 2021 12:25

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Υπηρεσία Συμβούλου για την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης», προϋπολογισμού 32.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 39.680,00€ με ΦΠΑ 24% (αριθμός μελέτης 36/2021).

Πληροφορίες: Κ. Μάρκελλος, τηλ. 2743 360 217, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 26/5/2021, ημέρα Τετάρτη  ώρα 10:00 π.μ.

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην ανωτέρω προθεσμία:

είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού,

είτε (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή,

είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής.

Τα τεύχη της μελέτης και το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή επισυνάπτονται

    Διαβάστηκε 310 φορές

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης