Διαγωνισμός έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

Προκηρύξεις | Τρίτη, 18 Μαϊου 2021 14:55

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ -ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ», προϋπολογισμού 56.392,17€ χωρίς ΦΠΑ 24% και με ΦΠΑ 69.926,29€ (αριθμός μελέτης 4/2021).

Το έργο έχει ως αντικείμενο την επισκευή και συντήρηση τσιμεντοστρωμένων δρόμων στις κοινότητες Μάννας, Μ.Σ. Τρικάλων, Ρίζας, Α.Σ. Τρικάλων, Ζεμενού, Δενδρού, Θροφαρίου, Εβροστίνης-Ροζενών, Καλλιθέας και κατασκευή τεχνικών για την παροχέτευση των ομβρίων.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προφορών ορίζεται η Δευτέρα 31 Μαΐου 2021, ω: 10.00.

Συνημμένα μπορείτε να λάβετε γνώση των τευχών της μελέτης και του ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή για την υποβολή προσφοράς.

    Διαβάστηκε 259 φορές

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης