Προκήρυξη θέσης ως Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

Προκηρύξεις | Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2011 12:49

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3852/2010.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.3852/2010.
  3. Την αριθ. 1/2011 απόφαση Δημάρχου περί  Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων στους Αντιδημάρχους.

 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης ως Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης για τις ανάγκες του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Το αντικείμενο της απασχόλησης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης θα είναι:

-Θα δέχεται καταγγελίες των άμεσων θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του Δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ηλεκτρονικά εντός τριάντα(30) ημερών στους ενδιαφερόμενους.

-Ο Συμπαραστάτης μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό , τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του , όσο και επ¨ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει.

Ο Συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του Δήμου.

Ο Συμπαραστάτης θα είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός του Δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής και ως προς το αξίωμα του Συμπαραστάτη του Δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν. 3852/2010.

Η Θητεία του Συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών και λαμβάνει αντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Ως προς την καταστατική θέση και τις ευθύνες του Συμπαραστάτη και της επιχείρησης ισχύουν οι σχετικές διατάξεις για τους δημοτικούς συμβούλους.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση και βιογραφικό και κατατίθενται στο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου από 25/1/2011 έως και 4/2/2011 και συγκεκριμένα στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου (αρμόδιοι για παραλαβή αιτήσεων οι : κ. Δ. Τσαγρής κ΄ κα. Ε. Δρούγκα τηλ.2743360241 κ΄ 2743360213).  Λοιπές πληροφορίες: ( κα.Φ. Παγκάλου τηλ. 2743360243).

Η διαδικασία επιλογής του Συμπαραστάτη γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από συνεδρίαση που θα ορισθεί μετά το τέλος της προθεσμίας των αιτήσεων , και ύστερα από μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των (2/3) του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Αντιδήμαρχος

Διονύσης Λογοθέτης

    Διαβάστηκε 2584 φορές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης