Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διακήρυξη Διαγωνισμού για Προμήθεια Αναρροφητικού Σαρώθρου

Προκηρύξεις | Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2012 08:09

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 Ο Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα προσφορά με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ», που αφορά στην προμήθεια (αγορά) ενός (1) καινούριου (αμεταχείριστου) μηχανήματος έργου – αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου, όπως προδιαγράφεται στα οικεία τεύχη δημοπράτησης που έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές (αρ. μελ. 8/2012 επικαιροποιημένη), ενδεικτικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 23% 169.000,00 €. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2012.
Στο διαγωνισμό θα γίνονται δεκτοί:
α) Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα (Έλληνες ή αλλοδαποί).
β) Συνεταιρισμοί και
γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού την 20η Ιουλίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 (λήξη παραλαβής προσφορών), στην έδρα του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης  (Λ. Φραντζή 2, Τ.Κ. 20400, Ξυλόκαστρο).
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια και συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα.
Το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση της επιτροπής. Η ημέρα και ώρα θα ανακοινωθεί στους διαγωνιζόμενους εγγράφως, με σχετικό για το σκοπό αυτό fax. Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών -και εφόσον οι συμμετέχοντες είναι τουλάχιστον δύο (2) -θα ακολουθήσει ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός μεταξύ αυτών που υπέβαλαν έγκυρη οικονομική προσφορά και τιμή εκκίνησης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Πάροχος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας όπου θα διεξαχθεί ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός είναι η εταιρεία Business Exchanges A.E. Ανάδοχος της προμήθειας θα είναι ο διαγωνιζόμενος που θα έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς με τη μικρότερη οικονομική προσφορά, που διαμορφώθηκε από τον μειοδοτικό ηλεκτρονικό πλειστηριασμό.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο 5% του προϋπολογισμού της προμήθειας (της υπηρεσίας), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% (χρόνου ισχύος τουλάχιστον 90 ημερολογιακών ημερών) και θα απευθύνεται προς το Δήμο Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή αλλά νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης ή του ΕΟΧ ή του ΠΟΕ και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς θα είναι εξήντα (60) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο μέγιστος χρόνος παράδοσης ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Η παράδοση θα γίνει στην έδρα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των υπολοίπων στοιχείων του διαγωνισμού προσερχόμενοι στα γραφεία του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης μέχρι την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού (Πληροφορίες κ. Α. Κουμούτσος και κα Σ. Παπαδημητρίου, τηλ. +30 2743360240 - 244). Τα σχετικά με το διαγωνισμό έγγραφα, παραδίδονται ή αποστέλλονται στους ενδιαφερόμενους προμηθευτές μέσα σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Εφόσον ζητηθούν έγκαιρα συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.
Για την παραλαβή των τευχών δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση.                                                                                                                                                                   
                                                                                        
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

    Διαβάστηκε 2460 φορές