Προκηρύξεις

Στις 8 Ιουνίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 ως 10.00 (λήξη παραλαβής προσφορών) θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης (Λ. Φραντζή 2 - Ξυλόκαστρο) ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, με έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί της % επί των τιμών του τιμολογίου άνευ ορίου και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την εργασία ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, προϋπολογισμού 66.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 όπως συμπληρώθηκε  και της αριθ. 8/2011 μελέτης.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΟΤΑ.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α1, Α2, 1η για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ανεξαρτήτως της περιοχής διαμονής Νομού Κορινθίας καθώς και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα οι οποίες είναι κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυχίων που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% του προϋπολογισμού της εργασίας (1.073,18 €), θα απευθύνεται προς το Δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης και θα κατατεθεί υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.

Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται στο Δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης  (τηλ. 27433 60236. 60239, Δήμητρα Σαμαρτζή και Ασπασία Γκουρβέλου). Για την παραλαβή των τευχών δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση.

Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Την 6η του μηνός Ιουνίου του έτους 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 - 10:00 (λήξη παραλαβής των προσφορών) θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Ξυλοκάστρου (Λ. Φραντζή 2 – 204 00 Ξυλόκαστρο) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών του Δήμου φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην πλατεία Αγίου Παντελεήμονα του οικισμού Σαρανταπηχιωτίκων της Τοπικής Κοινότητας Σαρανταπήχου.

Πέραν της 10ης πρωινής, κανείς δεν θα γίνει δεκτός από την επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, εκτός εάν η προσέλευση των ενδιαφερόμενων και η κατάθεση προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή.

Σε περίπτωση που η δημοπρασία δε πραγματοποιηθεί την ανωτέρω ημερομηνία θα γίνει στις 13/6/2011, ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα και με τους ίδιους όρους.

Ο Δήμαρχος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης

Αντώνης Κλαδούχος

Την 6η του μηνός Ιουνίου του έτους 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 - 12:00 (λήξη παραλαβής των προσφορών) θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Ξυλοκάστρου (Λ. Φραντζή 2 – 204 00 Ξυλόκαστρο) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών του Δήμου φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στον οικισμό Σαρανταπηχιωτίκων της Τοπικής Κοινότητας Σαρανταπήχου εντός αλσυλλίου.

Πέραν της 12ης πρωινής, κανείς δεν θα γίνει δεκτός από την επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, εκτός εάν η προσέλευση των ενδιαφερόμενων και η κατάθεση προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή.

Σε περίπτωση που η δημοπρασία δε πραγματοποιηθεί την ανωτέρω ημερομηνία θα γίνει στις 13/6/2011, ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα και με τους ίδιους όρους.

Ο Δήμαρχος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης

Αντώνης Κλαδούχος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ   1 /2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 1. 2. Την υπ' αριθμ. 22272/12-5-2011 Εγκριτική Απόφαση της Τετραμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως  ισχύει.
 1. 3. Τις  διατάξεις του Ν. 3852/2010.
 1. 4. Το άρθρο 49 παρ. 8γ. του Ν. 3943/31-3-2011.
 1. 5. Το υπ΄ αριθμ. 22996/13-5-2011 έγγραφο του  Γ. Γ. του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης.
 1. 6. Την υπ΄ αριθμ. 13/26-1-2011  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλόκαστρου-Ευρωστίνης.
 1. 7. Την υπ΄ αριθμ. 1465/6-4-2011 απόφαση του Γ. Γ. Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Πελοποννήσου, Δυτικής  Ελλάδας και  Ιονίου.
 1. 8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ. 761/19-5-1999)

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ξυλόκαστρου-Ευρωστίνης, που εδρεύει στο Ξυλόκαστρο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α στο επισυναπτόμενο αρχείο), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β στο επισυναπτόμενο αρχείο).

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Την 27η του μηνός Απριλίου του έτους 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 - 10:00 (λήξη παραλαβής των προσφορών) θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Ξυλοκάστρου (Λ. Φραντζή 2 – 204 00 Ξυλόκαστρο) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών του Δήμου φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (Τουριστικού Περιπτέρου), που βρίσκεται επί της οδού Κ. Καραμανλή 1 της πόλης του Ξυλοκάστρου.

Πέραν της 10ης πρωινής, κανείς δεν θα γίνει δεκτός από την επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, εκτός εάν η προσέλευση των ενδιαφερόμενων και η κατάθεση προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή.

Σε περίπτωση που η δημοπρασία δε πραγματοποιηθεί την ανωτέρω ημερομηνία θα γίνει στις 4/5/2011 την ίδια ώρα και με τους ίδιους όρους.

Ο Δήμαρχος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης

Αντώνης Κλαδούχος

Την 15η του μηνός Απριλίου του έτους 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 -10:00 (λήξη παραλαβής των προσφορών) θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Ξυλοκάστρου (Λ. Φραντζή 2 – 204 00 Ξυλόκαστρο) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών του Δήμου φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται εντός της παιδικής χαράς (πλατεία Ηρώων) της Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου.

Πέραν της 10ης πρωινής, κανείς δεν θα γίνει δεκτός από την επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, εκτός εάν η προσέλευση των ενδιαφερόμενων και η κατάθεση προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή.

Σε περίπτωση που η δημοπρασία δε πραγματοποιηθεί την ανωτέρω ημερομηνία θα γίνει στις 29/4/2011, ημέρα Παρασκευή την ίδια ώρα και με τους ίδιους όρους.

Ο Δήμαρχος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης

Αντώνης Κλαδούχος

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3852/2010.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.3852/2010.
 3. Την αριθ. 1/2011 απόφαση Δημάρχου περί  Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων στους Αντιδημάρχους.

 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης ως Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης για τις ανάγκες του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Το αντικείμενο της απασχόλησης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης θα είναι:

-Θα δέχεται καταγγελίες των άμεσων θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του Δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ηλεκτρονικά εντός τριάντα(30) ημερών στους ενδιαφερόμενους.

-Ο Συμπαραστάτης μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό , τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του , όσο και επ¨ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει.

Ο Συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του Δήμου.

Ο Συμπαραστάτης θα είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός του Δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής και ως προς το αξίωμα του Συμπαραστάτη του Δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν. 3852/2010.

Η Θητεία του Συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών και λαμβάνει αντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Ως προς την καταστατική θέση και τις ευθύνες του Συμπαραστάτη και της επιχείρησης ισχύουν οι σχετικές διατάξεις για τους δημοτικούς συμβούλους.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση και βιογραφικό και κατατίθενται στο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου από 25/1/2011 έως και 4/2/2011 και συγκεκριμένα στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου (αρμόδιοι για παραλαβή αιτήσεων οι : κ. Δ. Τσαγρής κ΄ κα. Ε. Δρούγκα τηλ.2743360241 κ΄ 2743360213).  Λοιπές πληροφορίες: ( κα.Φ. Παγκάλου τηλ. 2743360243).

Η διαδικασία επιλογής του Συμπαραστάτη γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από συνεδρίαση που θα ορισθεί μετά το τέλος της προθεσμίας των αιτήσεων , και ύστερα από μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των (2/3) του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Αντιδήμαρχος

Διονύσης Λογοθέτης

Στις 12 Οκτωβρίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 ως 10.00 (λήξη παραλαβής προσφορών) θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ξυλοκάστρου (Λ. Φραντζή 2 – Τ.Κ. 20400 Ξυλόκαστρο) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, για την εργασία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», προϋπολογισμού 37.578,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται στο προοίμιο της απόφασης διενέργειάς του.

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η προσαρμογή των υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων και ενοποίηση Δεδομένων του ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, στο πλαίσιο της εφαρμογής του σχεδίου Καλλικράτης.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΚΤ και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες θα βαρύνουν το ΠΔΕ και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ 355/8 του ΥΠΕΣ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε., εφόσον: α) είναι εγγεγραμμένα στο οικείο επιμελητήριο με επάγγελμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού, β) συγκεντρώνουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής που καθορίζονται στην παρ. Β.2.4. της διακήρυξης και γ) δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού που προβλέπονται στην παρ. Β.2.1.1. της διακήρυξης. Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων μπορούν να υποβάλλουν προσφορά χωρίς να προσλάβουν κάποια νομική μορφή, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε ένα από τα μέλη τους έχει δικαίωμα συμμετοχής κατά την διακήρυξη.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται στο 5% του προϋπολογισμού της εργασίας συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (1.879,00 €), και θα πρέπει να έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε. & του Ε.Ο.Χ. και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών – μελών αυτό το δικαίωμα. Διάρκεια ισχύος εγγυητικής: ένας τουλάχιστον μήνας μετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους αναδόχους για δύο μήνες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους και ο χρόνος ισχύος μπορεί να παραταθεί για δύο ακόμη μήνες εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητουμένων. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των ζητουμένων.

Ο μέγιστος χρόνος υλοποίησης ορίζεται σε εννέα μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η διάθεση της διακήρυξης γίνεται από την έδρα του Δήμου (Λ. Φραντζή 2 – Τ.Κ. 20400 Ξυλόκαστρο, τηλ. 27433 60200, fax 27430 28261). Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση http://www.xylokastro.gov.gr.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της διακήρυξης μέχρι και την 5-10-2010.

Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Κατεβάστε ολόκληρο το τεύχος διακήρυξης (μορφή .doc / Word) από τον ακόλουθο σύνδεσμο.

<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 9 από 9

kor.banner.02

whatsapp image_2020-03-10_at_20.34.13.jpeg

kep2.small

paratash.small.1

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης