Συνεδρίαση 16/07/2012 Αρχείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΘΜ.9/2012 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο σήμερα την 16η του μηνός Ιουλίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ, η Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κέντρο Νεότητας Ξυλοκάστρου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.47/12-07-2012 πρόσκληση της προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) στο Δήμαρχο και στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας και δημοσιεύθηκε στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος.

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 και ονομαστικά οι:

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                ΑΠΟΝΤΕΣ
1.ΣΑΜΙΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                1. ΜΕΝΤΖΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                       
2.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ          2. ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ       
3.ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ              (οι οποίοι δεν προσήλθαν  αν και νόμιμα Eκλήθησαν)                               

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Ερασμία Δρούγκα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Συνεδρίαση 16/07/2012 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 25/2012 ΑΔΑ: Β41ΓΩΞΠ-ΑΦ9

Συνεδρίαση 16/07/2012 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012
 • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος: «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ» της κ. Δρόσου Μαρίας του Μιχαήλ, που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου, στη διεύθυνση Ι. Ιωάννου 195 του Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 26/2012 ΑΔΑ: Β41ΓΩΞΠ-ΠΟΛ

Συνεδρίαση 16/07/2012 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012
 • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» της κ. Φιαμέγκου Μαρίας του Βασιλείου , που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου στη διεύθυνση Π. Τσαλδάρη 35 του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 27/2012

Συνεδρίαση 16/07/2012 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012
 • Θέμα: Περί αιτήματος δημοτών και καταστημάτων για αλλαγή χώρου στάθμευσης ΤΑΧΙ.
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 28/2012

Συνεδρίαση 16/07/2012 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012
 • Θέμα: Πρόταση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου πόλης
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης