Συνεδρίαση 19/12/2012 Αρχείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΘΜ.16/2012 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο σήμερα την 19η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ, η Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κέντρο Νεότητας Ξυλοκάστρου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.92/14-12-2012 πρόσκληση της προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) στο Δήμαρχο και στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας και δημοσιεύθηκε στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος.

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                              
1.ΣΑΜΙΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                   
2.ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ        
3.ΜΕΝΤΖΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ          
                               
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
2. ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Νικολέττα Θεοδωροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Συνεδρίαση 19/12/2012 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 54/2012 ΑΔΑ: Β4ΜΕΩΞΠ-7ΙΟ

Συνεδρίαση 19/12/2012 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

  • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2012
  • Θέμα: Χορήγηση ανανέωσης άδειας μουσικής για ΑΟΡΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ» με διακριτικό τίτλο «ZUNEAU» της κ. ΧΟΥΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ που βρίσκεται στην οδό Κ.Καραμανλή 43 στην Δημοτική Κοινότητα Ξυλ/στρου του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστί
  • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 55/2012 ΑΔΑ: Β4ΜΕΩΞΠ-ΒΛΙ

Συνεδρίαση 19/12/2012 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

  • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2012
  • Θέμα: : Χορήγηση ανανέωσης άδειας μουσικής για ένα (1) έτος 2013 του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» με διακριτικό τίτλο «CHEVALIER» της εταιρείας «STIRIXIS Ε.Π.Ε» με νόμιμη εκπρόσωπο την κ.Άννα Μαρία Λοϊζίδη του Γεωργίου , που βρίσκεται στην οδό Κ.Καραμ
  • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης