Συνεδρίαση 20/10/2011 Αρχείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΘΜ.10/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο σήμερα την 20η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 μ.μ, η Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κέντρο Νεότητας Ξυλοκάστρου,ύστερα από την με αριθμό πρωτ.31/14-10-2011 πρόσκληση της προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) στο Δήμαρχο και στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας και δημοσιεύθηκε στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος.

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 και ονομαστικά οι:

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                ΑΠΟΝΤΕΣ
1.ΣΑΜΙΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                1.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2.ΜΕΝΤΖΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                     2. ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ      
3.ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ             (οι οποίοι δεν προσήλθαν             
                                      αν και νόμιμα εκλήθησαν)

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Νικολέττα Θεοδωροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η κ.Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.


Συνεδρίαση 20/10/2011 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 23/2011

Συνεδρίαση 20/10/2011 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

  • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2011
  • Θέμα: Προτάσεις για το επιχειρησιακό πρόγραμμα 2011-2014 του Δήμου.

Αριθμός Απόφασης 24/2011

Συνεδρίαση 20/10/2011 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

  • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2011
  • Θέμα: Απόφαση χορήγησης άδειας μουσικών οργάνων του καταστήματος Καφετέρεια Μπαρ “THE GRAND HALL CAFΕ” που βρίσκεται στην οδό Κ.Καραμανλή 17 στο Ξυλόκαστρο

Αριθμός Απόφασης 25/2011

Συνεδρίαση 20/10/2011 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

  • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2011
  • Θέμα: Έκφραση γνώμης για χορήγηση άδειας στάθμευσης (ΑΜΕΑ) από τον Μαρίνη Πέτρο του Κυριάκου επί της οδού Βαγενά 9 στο Ξυλόκαστρο

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης