Συνεδρίαση 21/7/2011 Αρχείο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Πρακτικό της με αριθμό 5 συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου του Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης της 21η του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ, η Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης συνήλθε σε κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου (Λ. Φραντζή 2), ύστερα από την με αριθμό πρωτ.9/20-07-2011 κατεπείγουσα πρόσκληση της προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) στο Δήμαρχο και στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας και δημοσιεύθηκε στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος.

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών βρέθηκαν παρόντα 4 και ονομαστικά οι:

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                           ΑΠΟΝΤΕΣ
1.ΣΑΜΙΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ             1. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2.ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ  ο οποίος δεν προσήλθε 
3.ΜΕΝΤΖΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  αν και νόμιμα εκλήθη
4.ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Νικολέττα Θεοδωροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ο κ.Μάρκου Κων/νος πριν ακόμα γίνει έναρξη της Συνεδρίασης αποχωρεί διότι θεωρεί υποβάθμιση τη μη χορήγηση γραφείου συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης,έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το ακόλουθο θέμα που δεν συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη:
«Προέγκριση λειτουργίας καταστήματος υπεραγοράς τροφίμων και γενικά καταναλωτικών αγαθών στο Δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης του κ.Μαυρονάσιου Ιωάννη».
Στη συνέχεια η κ.Πρόεδρος ζήτησε από το συμβούλιο να κρίνει αν το θέμα είναι κατεπείγον και να συζητήσει και να πάρει για το θέμα αυτό σχετική απόφαση.

Η κ.Πρόεδρος συναινεί για το κατεπείγον του θέματος διότι η προέγκριση είναι απαραίτητο δικαιολογητικό για τη χορήγηση άδειας έναρξης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ και υπάρχουν προθεσμίες για τη χορήγηση της.
Το συμβούλιο έκρινε ομόφωνα ότι το θέμα είναι κατεπείγον και προχώρησε στη συζήτησή του.

Συνεδρίαση 21/7/2011 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 12/2011

Συνεδρίαση 21/7/2011 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

  • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 26 Ιουλίου 2011
  • Θέμα: Προέγκριση λειτουργίας καταστήματος υπεραγοράς τροφίμων και γενικά καταναλωτικών αγαθών στο Δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης του κ.Μαυρονάσιου Ιωάννη
  • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 13/2011

Συνεδρίαση 21/7/2011 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

  • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 26 Ιουλίου 2011
  • Θέμα: Έκφραση γνώμης για δημοπράτηση Τουριστικού Περιπτέρου Ξυλοκάστρου
  • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης