Συνεδρίαση 21/08/2012 Αρχείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΘΜ.10/2012 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο σήμερα την 21η του μηνός Αυγούστου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ, η Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κέντρο Νεότητας Ξυλοκάστρου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.54/17-08-2012 πρόσκληση της προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) στο Δήμαρχο και στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας και δημοσιεύθηκε στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος.

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών βρέθηκαν παρόντα 4 και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                               
1.ΣΑΜΙΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                                                      
2.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
3.ΜΕΝΤΖΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                                       
4.ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
(η οποία δεν προσήλθε αν  και νόμιμα εκλήθη.)

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Νικολέττα Θεοδωροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Συνεδρίαση 21/08/2012 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 29/2012 ΑΔΑ: Β4Γ2ΩΞΠ-ΘΩ3

Συνεδρίαση 21/08/2012 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2012
 • Θέμα: 1. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος: ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ (ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ),με διακριτικό τίτλο «ΚΑΘ΄ΟΔΟΝ» της εταιρείας «ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ & ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ο.Ε» με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Σωτήριο Κοντοστάθη του Ελευθερίου που βρίσκεται στη Δημοτική Κοι
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 30/2012 ΑΔΑ: Β4Γ2ΩΞΠ-ΝΨΟ

Συνεδρίαση 21/08/2012 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2012
 • Θέμα: 2. Χορήγηση ανανέωσης άδειας μουσικής για ΑΟΡΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ του καταστήματος «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ» της εταιρείας Ε.Ανδρικόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ.Ευθύμιο Ανδρικόπουλο του Κων/νου που βρίσκεται,στη Δημοτική Κοινότητα Ξυλ/στρου, στην δ/ν
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 31/2012

Συνεδρίαση 21/08/2012 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2012
 • Θέμα: Πρόταση μίσθωσης χώρου για parking οχημάτων στη Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 32/2012

Συνεδρίαση 21/08/2012 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2012
 • Θέμα: Νέα πρόταση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Ξυλ/στρου .
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης