Συνεδρίαση 21/09/2012 Αρχείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΘΜ.12/2012 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο σήμερα την 21η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ, η Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κέντρο Νεότητας Ξυλοκάστρου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.67/17-09-2012 πρόσκληση της προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) στο Δήμαρχο και στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας και δημοσιεύθηκε στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος.

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                               
1.ΣΑΜΙΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                                                      
2.ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ    
3.ΜΕΝΤΖΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                                       

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2.ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθησαν.)

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Νικολέττα Θεοδωροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Συνεδρίαση 21/09/2012 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 38/2012

Συνεδρίαση 21/09/2012 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

  • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012
  • Θέμα: συζήτηση και απόφαση για ψήφισμα για τη διατήρηση του Ειρηνοδικείου Ξυλοκάστρου στη πόλη του Ξυλοκάστρου
  • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 39/2012

Συνεδρίαση 21/09/2012 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

  • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012
  • Θέμα: Έκφραση γνώμης για μεταφορά της Λαικής Αγοράς

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης