Συνεδρίαση 23/9/2011 Αρχείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΘΜ.9/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο σήμερα την 23η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 μ.μ, η Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κέντρο Νεότητας Ξυλοκάστρου,ύστερα από την με αριθμό πρωτ.21/19-09-2011 πρόσκληση της προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) στο Δήμαρχο και στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας και δημοσιεύθηκε στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος.

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών βρέθηκαν παρόντα 4 και ονομαστικά οι:

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                  ΑΠΟΝΤΕΣ
1.ΣΑΜΙΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  1.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2.ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ              ο οποίος δεν προσήλθε  αν και
3.ΜΕΝΤΖΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ             νόμιμα εκλήθη
4.ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Νικολέττα Θεοδωροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η κ.Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Συνεδρίαση 23/9/2011 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 18/2011

Συνεδρίαση 23/9/2011 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

  • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2011
  • Θέμα: Απόφαση για προέγκριση λειτουργίας καταστήματος οβελιστήριο και αναψυκτήριο (για περαστικούς και ορθίους) ΑΣΤΕΡΙΞ & ΟΒΕΛΙΞ στην οδό Κ.Τσαλδάρη 26 στο Ξυλόκαστρο της κ. Μάρκου Άννας.

Αριθμός Απόφασης 19/2011

Συνεδρίαση 23/9/2011 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

  • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2011
  • Θέμα: Απόφαση για προέγκριση άδειας λειτουργίας καταστήματος,γραφείου τελετών στην οδό Αγ.Βλασίου 5 στο Ξυλόκαστρο του κ.Μπαμπλέκου Ηρακλή

Αριθμός Απόφασης 20/2011

Συνεδρίαση 23/9/2011 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

  • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2011
  • Θέμα: Απόφαση έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα CAFÉ NOUVEAU στην οδό Σπ.Παπαγεωργίου 27 στο Ξυλόκαστρο της κ.Μανδρινού Ελένης

Αριθμός Απόφασης 21/2011

Συνεδρίαση 23/9/2011 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

  • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2011
  • Θέμα: Απόφαση έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα ΤΑΜΑΜ στην οδό Πατρών 48 στο Ξυλόκαστρο του κ.Νικολόπουλου Γεωργίου

Αριθμός Απόφασης 22/2011

Συνεδρίαση 23/9/2011 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

  • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2011
  • Θέμα: Έκφραση γνώμης αιτήματος κατοίκων για ονοματοδοσία της ανωνύμου οδού που βρίσκεται περιμετρικά του Ι.Ν.Παναγίας Φανερωμένης Ξυλοκάστρου σε οδό Νίκωνος-Ιερομόναχου

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης