Συνεδρίαση 25/05/2012 Αρχείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΘΜ.7/2012 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο σήμερα την 25η του μηνός Μαίου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 μ.μ, η Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κέντρο Νεότητας Ξυλοκάστρου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.37/22-05-2012 πρόσκληση της προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) στο Δήμαρχο και στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας και δημοσιεύθηκε στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος.
Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών βρέθηκαν παρόντα 4 και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                
1.ΣΑΜΙΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2.ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ                
3.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ           
4.ΜΕΝΤΖΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
                                             
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ο οποίος δεν προσήλθε αν και νόμιμα εκλήθη)

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Νικολέττα Θεοδωροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Συνεδρίαση 25/05/2012 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 20/2012 ΑΔΑ: Β498ΩΞΠ-06Σ

Συνεδρίαση 25/05/2012 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

  • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 28 Μαϊου 2012
  • Θέμα: 1. : Ανάκληση της υπ΄αριθμ.19/2012 προέγκρισης ίδρυσης Κ.Υ.Ε «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ» και χορήγηση νέας προέγκρισης ως «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ»με διακριτικό τίτλο «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ »της εταιρείας Ε.ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε που βρίσκεται στη Δημ
  • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης