Συνεδρίαση 26/06/2012 Αρχείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΘΜ.8/2012 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο σήμερα την 26η του μηνός Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 μ.μ, η Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κέντρο Νεότητας Ξυλοκάστρου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.41/22-06-2012 πρόσκληση της προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) στο Δήμαρχο και στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας και δημοσιεύθηκε στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος.

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών βρέθηκαν παρόντα 4 και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                
1.ΣΑΜΙΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2.ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ                
3.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ           
4.ΜΕΝΤΖΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
                                             
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ (η οποία δεν προσήλθε αν και νόμιμα εκλήθη)

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Νικολέττα Θεοδωροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Συνεδρίαση 26/06/2012 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 21/2012 ΑΔΑ: Β414ΩΞΠ-ΩΜΦ

Συνεδρίαση 26/06/2012 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 02 Ιουλίου 2012
 • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος: «ΣΝΑΚ- ΜΠΑΡ»,με διακριτικό τίτλο «Beer Revolution» του κ. Βλασίου Κακριδή του Γεωργίου, που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου στη διεύθυνση Π.Τσαλδάρη 79 του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 22/2012 ΑΔΑ: Β414ΩΞΠ-3ΘΨ

Συνεδρίαση 26/06/2012 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 02 Ιουλίου 2012
 • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος: «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ» με διακριτικό τίτλο «Camelot» της κ.Kristine Miller του Edgar, που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου στη διεύθυνση Σπ.Παπαγεωργίου 27 του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 23/2012

Συνεδρίαση 26/06/2012 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 02 Ιουλίου 2012
 • Θέμα: Έκφραση γνώμης για μεταφορά Λαικής Αγοράς
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 24/2012

Συνεδρίαση 26/06/2012 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 02 Ιουλίου 2012
 • Θέμα: Χωροθέτηση αυτόματων σταθμών ενοικίασης ποδηλάτων στην πόλη του Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης