Συνεδρίαση 27/11/2012 Αρχείο

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΘΜ.15/2012 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο σήμερα την 27η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ, η Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κέντρο Νεότητας Ξυλοκάστρου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.88/23-11-2012 πρόσκληση της προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) στο Δήμαρχο και στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας και δημοσιεύθηκε στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος.

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, και ονομαστικά οι:

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                
1.ΣΑΜΙΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                       
2.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3.ΜΕΝΤΖΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4.ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ(προσήλθε από το 2ο θέμα)
6.ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ(προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
---------------
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Νικολέττα Θεοδωροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Συνεδρίαση 27/11/2012 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 51/2012 ΑΔΑ: Β4ΣΤΩΞΠ-ΒΙ7

Συνεδρίαση 27/11/2012 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

  • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 03 Δεκεμβρίου 2012
  • Θέμα: Χορήγηση ανανέωσης άδειας μουσικής για ένα (1) έτος 2013 του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ» με διακριτικό τίτλο «DALI» της κ. Χριστίνας Αναστασίας Αλογογιάννη του Βλασίου που βρίσκεται στην οδό Σπ.Παπαγεωργίου 29Α στην Δημοτική Κοινότητα Ξυλ/στρου του
  • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 52/2012

Συνεδρίαση 27/11/2012 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

  • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 05 Δεκεμβρίου 2012
  • Θέμα: Έγκριση τελών για τις ευπαθείς ομάδες

Αριθμός Απόφασης 53/2012

Συνεδρίαση 27/11/2012 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

  • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 03 Δεκεμβρίου 2012
  • Θέμα: Παραχώρηση χώρου λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης