Συνεδρίαση 29/11/2011 Αρχείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΘΜ.13/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο σήμερα την 29η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 μ.μ, η Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κέντρο Νεότητας Ξυλοκάστρου,ύστερα από την με αριθμό πρωτ.46/28-11-2011 πρόσκληση της προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) στο Δήμαρχο και στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας και δημοσιεύθηκε στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος.

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών βρέθηκαν παρόντα 5 και ονομαστικά οι:

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                ΑΠΟΝΤΕΣ
1.ΣΑΜΙΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ               
2.ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ                        -
3.ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
4.ΜΕΝΤΖΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           
5.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                     
 
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Νικολέττα Θεοδωροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η κ.Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Συνεδρίαση 29/11/2011 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 35/2011

Συνεδρίαση 29/11/2011 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

  • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 07 Δεκεμβρίου 2011
  • Θέμα: Έκφραση γνώμης για το αίτημα της εταιρείας PROJECTIONS ΗΛΕΚΤΡΑ Ε.Π.Ε για χαρακτηρισμό της επιχείρησης ως εποχικής

Αριθμός Απόφασης 36/2011

Συνεδρίαση 29/11/2011 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

  • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 07 Δεκεμβρίου 2011
  • Θέμα: Έκφραση γνώμης για αίτημα κ.Χούπα Ηλία για πρόσληψη συνεταίρου στο κατάστημα “ΜΠΑΡΑΚΙ” στο Πευκιά Ξυλοκάστρου

Αριθμός Απόφασης 37/2011

Συνεδρίαση 29/11/2011 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

  • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 07 Δεκεμβρίου 2011
  • Θέμα: Έκφραση γνώμης για ονοματοδοσία της οδού (πάροδος Εθν.Αντίστασης) που βρίσκεται αριστερά των σιδηρογραμμών κατόπιν αιτήσεως του κ.Πάγκαλου Ιωάννη του Δημ.

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης