Συνεδρίαση 30/04/2012 Αρχείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΘΜ.6/2012 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο σήμερα την 30η του μηνός Απριλίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 μ.μ, η Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κέντρο Νεότητας Ξυλοκάστρου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.32/26-04-2012 πρόσκληση της προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) στο Δήμαρχο και στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας και δημοσιεύθηκε στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος.

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.ΣΑΜΙΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2.ΜΕΝΤΖΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
2.ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθησαν.)

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Νικολέττα Θεοδωροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Συνεδρίαση 30/04/2012 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 19/2012 ΑΔΑ: Β496ΩΞΠ-2Μ7

Συνεδρίαση 30/04/2012 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

  • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 03 Μαϊου 2012
  • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» με διακριτικό τίτλο «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ» της εταιρείας Ε.ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ.Ευθύμιο Ανδρικόπουλο του Κων/νου, που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρ
  • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης