Συνεδρίαση 8/10/2012 Αρχείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΘΜ.13/2012 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο σήμερα την 08η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ, η Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κέντρο Νεότητας Ξυλοκάστρου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.72/03-10-2012 πρόσκληση της προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) στο Δήμαρχο και στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας και δημοσιεύθηκε στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος.
Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                              

 1. ΣΑΜΙΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                                                     
 2. ΜΕΝΤΖΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 3. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 4. ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                                      

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ   

(η οποία δεν προσήλθε αν και νόμιμα εκλήθη.)

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Νικολέττα Θεοδωροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Συνεδρίαση 8/10/2012 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 40/2012 ΑΔΑ: Β437ΩΞΠ-ΨΓΞ

Συνεδρίαση 8/10/2012 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012
 • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος: Κρεοπωλείο του κ. Κλουτσινιώτη Αντωνίου του Δημητρίου, στην διεύθυνση Ι. Ιωάννου 155, στη Δημ. Κοινότητα Ξυλοκάστρου, του Δήμου Ξυλ/στρου –Ευρωστίνης.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 41/2012 ΑΔΑ: Β437ΩΞΠ-ΑΨ3

Συνεδρίαση 8/10/2012 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012
 • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος: ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ της κ. Κουκουμέλη Αναστασίας του Κων/νου στη διεύθυνση Λ.Φραντζή & Βαγενά, στη Δημ. Κοινότητα Ξυλοκάστρου, του Δήμου Ξυλ/στρου-Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 42/2012 ΑΔΑ: Β437ΩΞΠ-ΘΥΩ

Συνεδρίαση 8/10/2012 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012
 • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος: «ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ» της κ.Ελεάννας Γιαννακοπούλου του Δημητρίου στη διέυθυνση Κ.Τσαλδάρη 11, στη Δημ.Κοινότητα Ξυλ/στρου, του Δήμου Ξυλ/στρου-Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 43/2012

Συνεδρίαση 8/10/2012 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012
 • Θέμα: Έκφραση γνώμης για μεταφορά της Λαικής Αγοράς.
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 44/2012

Συνεδρίαση 8/10/2012 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012
 • Θέμα: Έκφραση γνώμης για λειτουργία εμποροπανήγυρης Του Αγ.Βλασίου.
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης