Συνεδρίαση 9/8/2011 Αρχείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΘΜ.6/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Πρακτικό της με αριθμό 6 συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου του Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης της 9η του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ, η Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κέντρο Νεότητας Ξυλοκάστρου,ύστερα από την με αριθμό πρωτ.14/08-08-2011 πρόσκληση της προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) στο Δήμαρχο και στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας και δημοσιεύθηκε στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος.

 Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών βρέθηκαν παρόντα 4 και ονομαστικά οι:

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.ΣΑΜΙΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   1.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2.ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ        ο οποίος δεν προσήλθε αν και

3.ΜΕΝΤΖΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ            νόμιμα εκλήθη

4.ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Νικολέττα Θεοδωροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η κ.Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Συνεδρίαση 9/8/2011 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 14/2011

Συνεδρίαση 9/8/2011 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

  • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011
  • Θέμα: περί μίσθωσης ακινήτου για χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων

Αριθμός Απόφασης 15/2011

Συνεδρίαση 9/8/2011 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

  • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011
  • Θέμα: Απόφαση έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα ΨΗΣΤΗΡΙ της Εταιρείας Ι.Μπαζίνης-Ι.Μαρκόπουλος Ο.Ε στην οδό Π.Τσαλδάρη 75 στο Ξυλόκαστρο

Αριθμός Απόφασης 16/2011

Συνεδρίαση 9/8/2011 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

  • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011
  • Θέμα: Έκφραση γνώμης για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ αφ ενός της 6ης Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου Ηπείρου,Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδος (6ηη Δ.Υ.Πε) και του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου και αφ ετέρου του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρω

Αριθμός Απόφασης 17/2011

Συνεδρίαση 9/8/2011 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

  • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011
  • Θέμα: έκφραση γνώμης αιτήματος για ονοματοδοσία δρόμου του κ.Δημοσθένους Φιλίππου που βρίσκεται στο Ξυλόκαστρο

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης