Συνεδρίαση 10/12/2012 Αρχείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 21/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την 10/12/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00’ ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 21557 και ημερομηνία 6/12/2012 που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010.
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος Δημήτριος Τσαγρής, ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ευρέθηκαν παρόντες 20.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1)Καζάνη Χριστίνα 2) Καραβάς Ανδρέας 3) Αρφαριώτη Ρηγοπούλου Τρισεύγενη 4) Μενούνος Περικλής 5) Μετεβελής Γεώργιος 6) Γκιόκας Γεώργιος 7) Κούκιος Κων/νος 8) Αδαλάκη-Κόρκα Αλεξάνδρα 9) Λογοθέτης Διονύσιος 10) Κολοτούρος Λάμπρος 11) Δούρης Σωτήριος 12) Λύρας Χρήστος 13)Σκούρας Δημήτριος 14) Κεκερής Νικόλαος 15) Γκαϊνά Ευφροσύνη (Φρόσω) 16) Καλύβας Παναγιώτης, 17) Ανδρικόπουλος Βασίλειος 18) Γιαννοπούλου Ιωάννα 19) Ζάρρος Ανδρέας 20) Ψαράκης Παναγιώτης.
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Μπρακούλιας Θεοφάνης 2) Λιάκουρας Δημήτριος, 3) Νάτσιος Αντώνιος 4) Γκιολής Αναστάσιος 5)Αλογογιάννης Βλάσιος 6) Αλογογιάννη Πηνελόπη 7) Νιάρρος Ηλίας οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ξυλοκάστρου και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέματα που τους αφορούν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Κλαδούχος

Συνεδρίαση 10/12/2012 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 365/2012

Συνεδρίαση 10/12/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 28.02.13
 • Θέμα: «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης με την «ΔΙΑΣΤΑΣΗ» ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ» για την υλοποίηση της πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ Τ
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 366/2012

Συνεδρίαση 10/12/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 28.02.13
 • Θέμα: «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου και της ΔΕΥΑΞΕ για το έργο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟ ΚΟΥΣΤΑ ΕΩΣ ΡΟΥΒΕΡΑ».
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 367/2012

Συνεδρίαση 10/12/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 28.02.13
 • Θέμα: «Έγκριση υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες 2013 ορισμός επιτροπής.
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 368/2012

Συνεδρίαση 10/12/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 28.02.13
 • Θέμα: «Καθορισμός τελών κοινοχρήστων χώρων Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης».
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 370/2012

Συνεδρίαση 10/12/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 28.02.13
 • Θέμα: «Έγκριση απευθείας μίσθωσης χώρου για στάθμευση οχημάτων στη δημοτική κοινότητα Ξυλοκάστρου».
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 371/2012

Συνεδρίαση 10/12/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 19.04.13
 • Θέμα: «Έγκριση μίσθωσης αποθηκευτικού χώρου στην τοπική κοινότητα Καρυάς-οικισμό Καρυώτικα
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 372/2012

Συνεδρίαση 10/12/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 28.02.13
 • Θέμα: «Έγκριση υποβολής αίτησης στο Τ.Π. & Δανείων για υπαγωγή του Δήμου στις διατάξεις του Ν. 4093/2012
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 373/2012

Συνεδρίαση 10/12/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 28.02.13
 • Θέμα: «Παραχώρηση χώρου για την λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου».
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 374/2012

Συνεδρίαση 10/12/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 01.04.13
 • Θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατάσταση των 36 Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου μας , την διετία 2010-2011 στους τομείς: Νέα έργα- Συντηρήσεις αγροτικών δρόμων, αυλάκων, χαλικοστρώσεις, καθαρισμός φρεατίων- Συντηρήσεις, επισκευές Δημοτικής Οδοποιίας- Συ
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (συζήτηση

Αριθμός Απόφασης 375/2012

Συνεδρίαση 10/12/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 17.04.13
 • Θέμα: Ανάκληση της αριθμ.246/2012 και της ορθής επανάληψης, απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για ρυμοτόμηση σχεδίου πόλης στα οικοδομικά τετράγωνα 5 & 6 (αίτημα μείζονος μειοψηφίας)
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 378/2012

Συνεδρίαση 10/12/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 28.02.13
 • Θέμα: «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης».
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 379/2012

Συνεδρίαση 10/12/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 28.02.13
 • Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε για δαπάνη τοποθέτησης στύλου στην τοπική κοινότητα Πύργου»
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 380/2012

Συνεδρίαση 10/12/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 28.02.13
 • Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε για δαπάνη τοποθέτησης φωτιστικών στην τοπική κοινότητα Εβροστίνης Ροζενών»
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 381/2012

Συνεδρίαση 10/12/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 28.02.13
 • Θέμα: «Έγκριση διαγραφής οφειλών λόγω λανθασμένων εγγραφών σε βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους του Δήμου»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 382/2012

Συνεδρίαση 10/12/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 28.02.13
 • Θέμα: «Έγκριση της αριθ. 31/2012 απόφασης ΔΗΚΕΞΕ»
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης