Συνεδρίαση 10/8/2011 Αρχείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Δερβένι  και στην αίθουσα του Πνευματικού Ενοριακού  Κέντρου  Δερβενίου συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης,σήμερα την 10/8/2011, ημέρα Tετάρτη  και ώρα 19.30, κατόπιν της αριθμ. 232/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 15793 και ημερομηνία 05.08.2011 που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  67 παρ.1 και 10 του Νόμου 3852/2010.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Ερασμία Δρούγκα , αναπληρώτρια του κ.Τσαγρή Δημητρίου ειδικού  Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών συμβούλων ευρέθηκαν παρόντες 24.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1)Καζάνη Χριστίνα 2) Ψαράκης Παναγιώτης 3) Δούρης Σωτήριος 4) Καραβάς Ανδρέας 5. Αρφαριώτη-Ρηγοπούλου Τρισεύγενη 6) Κολοτούρος Λάμπρος 7)Μενούνος Περικλής 8) Μετεβελής Γεώργιος 9) Λύρας Χρήστο,10) Κούκιος Κωνσταντίνος 11) Γκιόκας Γεώργιος 12) Μπρακούλιας Θεοφάνης 13) Ρέστας Σπυρίδων 14) Νάτσιος Αντώνιος 15 Αδαλάκη-Κόρκα Αλεξάνδρα 16) Λογοθέτης Διονύσιος 17) Σκούρας Δημήτριος,18) Κεκερής Νικόλαος 19) Γκαϊνά Ευφροσύνη (Φρόσω) 20 Καλύβας Παναγιώτης ,21) Νιάρος Ηλίας,22)  Γκιολής Αναστάσιος, 23) Ανδρικόπουλος Βασίλειος, 24)  Αλογογιάννη Πηνελόπη.
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1)Αλογογιάννης Βλάσης, 2) Γιαννοπούλου Ιωάννα , οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και  προσκλήθηκαν  νόμιμα και 3)Ζάρρος Ανδρέας, ο οποίος είχε αποχωρήσει κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  για τα θέματα που τους αφορούν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος  κ. Αντώνης Κλαδούχος.

Συνεδρίαση 10/8/2011 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 254/2011

Συνεδρίαση 10/8/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 26.09.11
 • Θέμα: Παραχώρηση χώρου για τη στέγαση ιατρού ΙΚΑ στο Δημαρχείο στο Δερβένι
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 255/2011

Συνεδρίαση 10/8/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 23.05.12
 • Θέμα: Έγκριση Ίδρυσης ΄΄Λιμενικού Ταμείου Δήμου Ξυλοκάστρου –
 • Αποφασίστηκε: OMΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 255/2011

Συνεδρίαση 10/8/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 23.05.12
 • Θέμα: Έγκριση Ίδρυσης ΄΄Λιμενικού Ταμείου Δήμου Ξυλοκάστρου –
 • Αποφασίστηκε: OMΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 256/2011

Συνεδρίαση 10/8/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 23.05.12
 • Θέμα: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης για την υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΣΥΚΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: OMΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 258/2011

Συνεδρίαση 10/8/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 23.05.12
 • Θέμα: Eγκριση συμμετοχής του Δήμου στο δίκτυο ROM και ορισμός εκπροσώπου του στις Γενικές Συνελεύσεις και τα άλλα όργανα του Δικτύου
 • Αποφασίστηκε: OMΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 259/2011

Συνεδρίαση 10/8/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 26.09.11
 • Θέμα: Έγκριση και παραλαβή μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΥΛΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΑΡΑΝΤΑΠΗΧΙΩΤΙΚΑ Τ.Κ. ΣΑΡΑΝΤΑΠΗΧΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 260/2011

Συνεδρίαση 10/8/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 23.05.12
 • Θέμα: Λήψη απόφασης επί της από 20-7-2011 Γνωμοδότησης της Επιτροπής του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ σχετικά με την εξέλιξη της Β΄Φάσης της «Υπηρεσίας»: «Επέκταση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενης μαρίνας, αξιοποίηση όμορων ακινήτων και δημιουργία ναυταθλητικού κέντρου σ
 • Αποφασίστηκε: OMΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 262/2011

Συνεδρίαση 10/8/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 23.05.12
 • Θέμα: Κατανομή ποσού για λειτουργικές δαπάνες σχολικών
 • Αποφασίστηκε: OMΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 263/2011

Συνεδρίαση 10/8/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 26.09.11
 • Θέμα: Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων στη ΔΚ Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 264/2011

Συνεδρίαση 10/8/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 26.09.11
 • Θέμα: Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων στη ΔΚ Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 265/2011

Συνεδρίαση 10/8/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 26.09.11
 • Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 266/2011

Συνεδρίαση 10/8/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 26.09.11
 • Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 267/2011

Συνεδρίαση 10/8/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 26.09.11
 • Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 268/2011

Συνεδρίαση 10/8/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 26.09.11
 • Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 269/2011

Συνεδρίαση 10/8/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 23.05.12
 • Θέμα: Έγκριση προκήρυξης διαγωνισμού για μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης για το σχολικό έτους 2011-2012
 • Αποφασίστηκε: O

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης