Συνεδρίαση 11/5/2011 Αρχείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 10/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Δερβένι  και στην αίθουσα του Πνευματικού Ενοριακού  Κέντρου  Δερβενίου συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης,σήμερα την 11/5/2011, ημέρα Tετάρτη  και ώρα 20.00, κατόπιν της αριθμ. 139/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 7480 και ημερομηνία 6.5.2011 που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  67 παρ.1 και 10 του Νόμου 3852/2010.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος Δημήτριος Τσαγρής, ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών συμβούλων ευρέθηκαν παρόντες 26

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1)Καζάνη Χριστίνα 2) Ψαράκης Παναγιώτης 3) Δούρης Σωτήριος 4) Καραβάς Ανδρέας 5. )Αρφαριώτη-Ρηγοπούλου Τρισεύγενη, 6) Μενούνος Περικλής 7) Μετεβελής Γεώργιος 8) Λύρας Χρήστος 9) Κούκιος Κων/νος, 10)Γκιόκας Γεώργιος 11)Μπρακούλιας Θεοφάνης 12) Ρέστας Σπυρίδων 13) Νάτσιος Αντώνιος 14) Αδαλάκη-Κόρκα Αλεξάνδρα 15) Κολοτούρος Λάμπρος 16)Λογοθέτης Διονύσιος 17) Σκούρας Δημήτριος 18) Κεκερής Νικόλαος 19) Γκαϊνά Ευφροσύνη(Φρόσω)20)Kαλύβας Παναγιώτης, 21)Νιάρος Ηλίας,22) Γκιολής Αναστάσιος, 23)Γιαννοπούλου Ιωάννα, 24)Αλογογιάννης Βλάσιος 25) Αλογογιάννη Πηνελόπη,26) Ζάρος Ανδρέας.
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1)Ανδρικόπουλος Βασίλειος, ο οποίος δεν προσήλθε αν και προσκλήθηκε νόμιμα .

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  για τα θέματα που τους αφορούν και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Δήμαρχος

Συνεδρίαση 11/5/2011 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 154/2011

Συνεδρίαση 11/5/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 23.05.12
 • Θέμα: Aίτημα ένωσης εταιρειών ASE SYNERGY CONSULTING SA-EΠΕΜ. Α.Ε. για λύση σύμβασης του έργου Υποστήριξη της προσυμβατικής διαδικασίας των συμπράξεων ΟΤΑ με ιδιώτες για το έργο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υδατικών πόρων-δικτύου αποχέτευσης επεξεργασίας λυ
 • Αποφασίστηκε: OMΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 155/2011

Συνεδρίαση 11/5/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 27.07.11
 • Θέμα: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης για την πράξη "Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου Δερβενίου"
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 156/2011

Συνεδρίαση 11/5/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 27.07.11
 • Θέμα: Έκδοση ψηφίσματος για τη διατήρηση του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας Δερβενίου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 157/2011

Συνεδρίαση 11/5/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 27.07.11
 • Θέμα: Λήψη απόφασης περί σύμφωνης γνώμης του ΔΣ για τη ολοκλήρωση του ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 158/2011

Συνεδρίαση 11/5/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 27.07.11
 • Θέμα: 'Εγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων - εξόδων προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2011
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 159/2011

Συνεδρίαση 11/5/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 28.07.11
 • Θέμα: Αποδοχή της υπ΄ αριθμ. 7/15-2-2011 απόφασης Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β «Περί δωρεάς του υπ΄αριθμόν κυκλοφορίας ΚΗΗ 2933 ασθενοφόρου του Δήμου Ξυλοκάστρου στο ΕΚΑΒ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 160/2011

Συνεδρίαση 11/5/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 28.07.11
 • Θέμα: Έγκριση δημοπράτησης δημοτικού ακινήτου στα Σαρανταπηχιώτικα της Τοπικής Κοινότητας Σαρανταπήχου.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 161/2011

Συνεδρίαση 11/5/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 28.07.11
 • Θέμα: Ανάκληση απόφασης Δ.Σ. αριθμ.34/2001 – έγκριση αιτήματος μισθωτή δημοτικού ακινήτου στη Μ.Σ. Τρικάλων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 162/2011

Συνεδρίαση 11/5/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 28.07.11
 • Θέμα: Ανάθεση γραφικής ύλης κ.λ.π (ομάδα Β΄) του Δήμου για το έτος 2011- τροποποίηση της αριθμ. 125/2011 απόφασης Δ.Σ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 163/2011

Συνεδρίαση 11/5/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 28.07.11
 • Θέμα: Ορισμός εκπροσώπου στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. (Α.Ν.Β.Ο.Π.Ε)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 164/2011

Συνεδρίαση 11/5/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 28.07.11
 • Θέμα: Oρισμός εκπροσώπου του Δήμου στη τακτική γενική συνέλευση του Κέντρου Επιμόρφωσης και Κατάρτισης Ν.Κορινθίας
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 165/2011

Συνεδρίαση 11/5/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 28.07.11
 • Θέμα: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου που θα μετέχουν στις γενικές συνελεύσεις της ΖΗΡΕΙΑΣ ΑΕ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 166/2011

Συνεδρίαση 11/5/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 28.07.11
 • Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 167/2011

Συνεδρίαση 11/5/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 28.07.11
 • Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Δήμου για την επίλυση φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 168/2011

Συνεδρίαση 11/5/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 28.07.11
 • Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής κρίσεως ενστάσεων αυθαιρέτων κατασκευών του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης