Συνεδρίαση 12/11/2012 Αρχείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 19/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την 12/11/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00’ ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 20041 και ημερομηνία 8/11/2012 που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010.
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος Δημήτριος Τσαγρής, ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ευρέθηκαν παρόντες 23.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1)Καζάνη Χριστίνα 2) Καραβάς Ανδρέας 3) Μενούνος Περικλής 4) Μετεβελής Γεώργιος 5) Γκιόκας Γεώργιος 6) Μπρακούλιας Θεοφάνης 7) Αδαλάκη-Κόρκα Αλεξάνδρα 8) Λογοθέτης Διονύσιος 9) Κολοτούρος Λάμπρος 10) Δούρης Σωτήριος 11) Λιάκουρας Δημήτριος 12) Νάτσιος Αντώνιος 13)Λύρας Χρήστος 14) Σκούρας Δημήτριος 15) Κεκερής Νικόλαος 16) Καλύβας Παναγιώτης, 17) Ανδρικόπουλος Βασίλειος 18) Αλογογιάννη Πηνελόπη 19) Νιάρρος Ηλίας 20) Γιαννοπούλου Ιωάννα 21) Ζάρρος Ανδρέας 22) Ψαράκης Παναγιώτης 23) Γκαϊνά Ευφροσύνη (Φρόσω).
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Κούκιος Κων/νος 2) Αλογογιάννης Βλάσιος 3) Γκιολής Αναστάσιος, 4) Αρφαριώτη – Ρηγοπούλου Τρισεύγενη, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ.Ξυλοκάστρου και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέματα που τους αφορούν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Κλαδούχος

Συνεδρίαση 12/11/2012 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 339/2012

Συνεδρίαση 12/11/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 27.02.13
 • Θέμα: «Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ. 7 του Ν. 3852/2010».

Αριθμός Απόφασης 340/2012

Συνεδρίαση 12/11/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 27.02.13
 • Θέμα: «Λήψη απόφασης για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 341/2012

Συνεδρίαση 12/11/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 27.02.13
 • Θέμα: «Λήψη απόφασης επί ένστασης εταιρείας ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ στο διαγωνισμό (διαδικασία διαπραγμάτευσης) της προμήθειας «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ».
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 343/2012

Συνεδρίαση 12/11/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 27.02.13
 • Θέμα: «Έγκριση μίσθωσης χώρου για στάθμευση υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου στην Τοπική Κοινότητα Δερβενίου ».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 344/2012

Συνεδρίαση 12/11/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 27.02.13
 • Θέμα: «Τροποποίηση συστατικής πράξης Δημοτικού Νομικού Προσώπου «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ».
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 345/2012

Συνεδρίαση 12/11/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 27.02.13
 • Θέμα: «Τροποποίηση συστατικής πράξης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 346/2012

Συνεδρίαση 12/11/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 27.02.13
 • Θέμα: «Καθορισμός τέλους αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων».
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 347/2012

Συνεδρίαση 12/11/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 27.02.13
 • Θέμα: «Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων προϋπολογισμού γ΄τριμήνου έτους 2012».
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 348/2012

Συνεδρίαση 12/11/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 27.02.13
 • Θέμα: «Έγκριση αρ 26/2012 απόφασης Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 349/2012

Συνεδρίαση 12/11/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 27.02.13
 • Θέμα: «Αίτημα για χαρακτηρισμό της ξενοδοχειακής επιχείρησης “XYLOKASTRO BEACH.» ως εποχικής.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 350/2012

Συνεδρίαση 12/11/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 27.02.13
 • Θέμα: «Έγκριση επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 351/2012

Συνεδρίαση 12/11/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 27.02.13
 • Θέμα: «Έγκριση επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 352/2012

Συνεδρίαση 12/11/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 27.02.13
 • Θέμα: «Ανάκληση της αρ 250/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 353/2012

Συνεδρίαση 12/11/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 27.02.13
 • Θέμα: «Αποδοχή επιχορήγησης για κάλυψη λειτουργικών αναγκών Σχολικών Επιτροπών του Δήμου»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 354/2012

Συνεδρίαση 12/11/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 27.02.13
 • Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου «ΑΓΩΓΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης