Συνεδρίαση 12/4/2011 Αρχείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 8/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης σήμερα την 12/4/2011, ημέρα Tρίτη  και ώρα 19.00 ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 5947 και ημερομηνία 8.4.2011 που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  67 του Νόμου 3852/2010.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος Δημήτριος Τσαγρής, ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών συμβούλων ευρέθηκαν παρόντες 26
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1)Καζάνη Χριστίνα 2) Ψαράκης Παναγιώτης 3) Δούρης Σωτήριος 4) Καραβάς Ανδρέας 5. )Αρφαριώτη-Ρηγοπούλου Τρισεύγενη 6) Κολοτούρος Λάμπρος ,7 )Μενούνος Περικλής 8) Μετεβελής Γεώργιος 9) Λύρας Χρήστος 10) Κούκιος Κων/νος, 11)Γκιόκας Γεώργιος 12)Μπρακούλιας Θεοφάνης 13) Ρέστας Σπυρίδων 14) Νάτσιος Αντώνιος 15) Αδαλάκη-Κόρκα Αλεξάνδρα 16) Λογοθέτης Διονύσιος 17) Σκούρας Δημήτριος 18) Κεκερής Νικόλαος 19) Γκαϊνά Ευφροσύνη 20)Kαλύβας Παναγιώτης, 21)Νιάρος Ηλίας,22) Γκιολής Αναστάσιος, 23)Αλογογιάννης Βλάσιος 24)Ανδρικόπουλος Βασίλειος 25) Αλογογιάννη Πηνελόπη, 26) Zάρρος Ανδρέας

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1)Γιαννοπούλου Ιωάννα, η οποία δεν προσήλθε αν και προσκλήθηκε νόμιμα

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  για τα θέματα που τους αφορούν και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Δήμαρχος

Συνεδρίαση 12/4/2011 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 139/2011

Συνεδρίαση 12/4/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 23.05.12
 • Θέμα: Περί συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στη Δημοτική Ενότητα Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: OMΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 140/2011

Συνεδρίαση 12/4/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 27.07.11
 • Θέμα: Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος έτους 2011 Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης- ανάκληση της αριθμ.130/2011 απόφασης του Δ.Σ.
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 141/2011

Συνεδρίαση 12/4/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 27.07.11
 • Θέμα: Τροποποίηση της αρ 75/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί συγχώνευσης ΝΠΔΔ του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης και σύσταση νέου ΝΠΔΔ κατά τις διατάξεις του ν. 3852/2010, ως προς την επωνυμία.
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 142/2011

Συνεδρίαση 12/4/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 27.07.11
 • Θέμα: Έγκριση υποβολής πρότασης του έργου «Αποπεράτωση κατασκευής Ειδικού Σχολείου στην Τ.Κ. Συκιάς του Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης» στο ΕΣΠΑ 2007-2013.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 144/2011

Συνεδρίαση 12/4/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 27.07.11
 • Θέμα: Αίτημα σχετικά με την απαγόρευση στάσης / στάθμευσης έμπροσθεν εξόδου κινδύνου θερινού κινηματογράφου ΑΥΛΑΙΑ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 145/2011

Συνεδρίαση 12/4/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 27.07.11
 • Θέμα: Αίτημα Δήμου προς Κτηματική Υπηρεσία Δημοσίου για παραχώρηση δημοσίου κτήματος στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Λουτρού για κοινωφελή σκοπό.
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 146/2011

Συνεδρίαση 12/4/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 27.07.11
 • Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής κατάρτισης ετήσιου μητρώου αρρένων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 147/2011

Συνεδρίαση 12/4/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 27.07.11
 • Θέμα: Ορισμός μελών στη συγκρότηση Β/θμιας Επιτροπής Ελέγχου Σταυλισμού Ζώων και Επιχειρήσεων Επεξεργασίας Ζωικών Προϊόντων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 148/2011

Συνεδρίαση 12/4/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 27.07.11
 • Θέμα: Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου : «Aσφαλτικά έργα οδοποιίας Δήμου Ξυλοκάστρου» αριθμ. μελέτης 19/2008»
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 149/2011

Συνεδρίαση 12/4/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 27.07.11
 • Θέμα: Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου : «Aσφαλτοστρώσεις του οδικού δικτύου της πόλης και οικισμών δημοτικών διαμερισμάτων Ξυλοκάστρου» αριθμ. μελέτης 70/2007
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 150/2011

Συνεδρίαση 12/4/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 27.07.11
 • Θέμα: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του υποέργου 7: Ανάθεση μελέτης «Συμπληρωματικά έργα για την Ολοκλήρωση του Χ.Υ.Τ.Α. Ξυλοκάστρου» του έργου : «Κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α. 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν.Κορινθίας
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 151/2011

Συνεδρίαση 12/4/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 27.07.11
 • Θέμα: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο έργο: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 152/2011

Συνεδρίαση 12/4/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 27.07.11
 • Θέμα: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο έργο: «Βελτίωση- Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων στα ΤΔ Βρυσούλων-Ξανθοχωρίου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 153/2011

Συνεδρίαση 12/4/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 27.07.11
 • Θέμα: Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης έτους 2011
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης