Συνεδρίαση 14/11/2011 Αρχείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 18/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την 14/11/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 22153 και ημερομηνία 10-11-2011 που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  67 του Νόμου 3852/2010.
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος Δημήτριος Τσαγρής, ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών συμβούλων ευρέθηκαν παρόντες 23.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1)Καζάνη Χριστίνα 2) Ψαράκης Παναγιώτης 3) Δούρης Σωτήριος 4) Καραβάς Ανδρέας 5) Αρφαριώτη-Ρηγοπούλου Τρισεύγενη 6) Κολοτούρος Λάμπρος 7)Μενούνος Περικλής 8) Μετεβελής Γεώργιος 9) Κούκιος Κωνσταντίνος 10) Γκιόκας Γεώργιος 11) Μπρακούλιας Θεοφάνης 12) Ρέστας Σπυρίδων 13) Νάτσιος Αντώνιος 14) Αδαλάκη-Κόρκα Αλεξάνδρα 15) Λογοθέτης Διονύσιος 16) Σκούρας Δημήτριος 17) Κεκερής Νικόλαος 18) Γκαϊνά Ευφροσύνη (Φρόσω) 19) Καλύβας Παναγιώτης, 20) Νιάρος Ηλίας 21)Αλογογιάννη Πηνελόπη  22) Ανδρικόπουλος Βασίλειος 23) Ζάρρος Ανδρέας

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1)Αλογογιάννης Βλάσης 2) Γκιολής Αναστάσιος 3) Γιαννοπούλου Ιωάννα 4) Λύρας Χρήστος,  οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και  προσκλήθηκαν  νόμιμα.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  για τα θέματα που τους αφορούν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων.
Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος  κ. Αντώνης Κλαδούχος

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ψαράκης Παναγιώτης έχει αποχωρήσει από τη συνεδρίαση.

Συνεδρίαση 14/11/2011 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 348/2011

Συνεδρίαση 14/11/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: εκτός ημερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης για τις ενέργειες αλληλεγγύης και συμπαράστασης του Δήμου προς τους συμπολίτες μας σχετικά με το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών».
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 349/2011

Συνεδρίαση 14/11/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Περί συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στη Δημοτική Ενότητα Ευρωστίνης».
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 350/2011

Συνεδρίαση 14/11/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Ανάκληση της αρ 257/2011 απόφασης Δ.Σ. περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ αφενός της 6ης Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδος και του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου και αφετέρου του Δήμου Ξυλοκ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 351/2011

Συνεδρίαση 14/11/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης και Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου για την πράξη: ΄΄Εκσυγχρονισμός και λειτουργική αναβάθμιση Κέντρου Υγείας Ξυλοκάστρου΄΄.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 352/2011

Συνεδρίαση 14/11/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση παράτασης μελέτης «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.ΤΑ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 353/2011

Συνεδρίαση 14/11/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση και παραλαβή μελέτης «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.ΤΑ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 355/2011

Συνεδρίαση 14/11/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας ΢υμβουλίου Ένταξης Μεταναστών».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 356/2011

Συνεδρίαση 14/11/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 357/2011

Συνεδρίαση 14/11/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «΄Εγκριση έκθεσης 3ου τριμήνου εσόδων-εξόδων προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2011.»
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 360/2011

Συνεδρίαση 14/11/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Αποδοχή επιχορήγησης για μισθοδοσία μεταταχθέντων υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ ».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 361/2011

Συνεδρίαση 14/11/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 362/2011

Συνεδρίαση 14/11/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 363/2011

Συνεδρίαση 14/11/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 364/2011

Συνεδρίαση 14/11/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 365/2011

Συνεδρίαση 14/11/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΜΑΝΝΑΣ, ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΗΡΕΙΑΣ της ΔΕ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης