Συνεδρίαση 1/7/2011 Αρχείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 13/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης σήμερα την 1/7/2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.30 ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 12877 και ημερομηνία 24-6-2011 που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  67 του Νόμου 3852/2010.

Η συνεδρίαση είναι συνέχεια της διακοπείσης  της 28ης Ιουνίου 2011.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος Δημήτριος Τσαγρής, ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών συμβούλων ευρέθηκαν παρόντες 19.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1)Καζάνη Χριστίνα 2) Ψαράκης Παναγιώτης 3) Δούρης Σωτήριος 4) Καραβάς Ανδρέας 5.) Αρφαριώτη-Ρηγοπούλου Τρισεύγενη 6) Μενούνος Περικλής 7) Μετεβελής Γεώργιος 8) Λύρας Χρήστος 9) Γκιόκας Γεώργιος 10) Μπρακούλιας Θεοφάνης 11) Ρέστας Σπυρίδων 12) Αδαλάκη-Κόρκα Αλεξάνδρα 13) Λογοθέτης Διονύσιος 14)Σκούρας Δημήτριος 15) Κεκερής Νικόλαος 16) Γκαϊνά Ευφροσύνη (Φρόσω) 17) Καλύβας Παναγιώτης ,18) Ανδρικόπουλος Βασίλειος ,19) Ζάρρος Ανδρέας
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:1)Κολοτούρος Λάμπρος, 2) Κούκιος Κων/νος, 3)Νάτσιος Αντώνιος,4)Νιάρρος Ηλίας, 5) Γκιολής Αναστάσιος, 6)Αλογογιάννης Βλάσιος,7)Γιαννοπούλου Ιωάννα, 8) Αλογογιάννη Πηνελόπη , οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και  προσκλήθηκαν  νόμιμα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  για τα θέματα που τους αφορούν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος  κ. Αντώνης Κλαδούχος.

Συνεδρίαση 1/7/2011 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 205/2011

Συνεδρίαση 1/7/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 19.09.11
 • Θέμα: Σύσταση επιτροπής για το έλεγχο προδιαγραφών πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 206/2011

Συνεδρίαση 1/7/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 19.09.11
 • Θέμα: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή του άρθρου 35 του αριθμ.20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα (ΦΕΚ 444Β/99)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 207/2011

Συνεδρίαση 1/7/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 19.09.11
 • Θέμα: Ορισμός υπολόγου διαχειριστή για το έτος 2011 για την Τράπεζα Ελλάδος
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 209/2011

Συνεδρίαση 1/7/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 19.09.11
 • Θέμα: Έγκριση και παραλαβή μελέτης : ”Ανασύνταξη πράξης αναλογισμού Οδού Νικηταρά και Συμπληρωματικές Αποτυπώσεις Παραλίας Καμαρίου-Μελισσίου’’
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 210/2011

Συνεδρίαση 1/7/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 22.05.12
 • Θέμα: Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού κατόπιν δικαστικής απόφασης - τροποποίηση προϋπολογισμού
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 211/2011

Συνεδρίαση 1/7/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 19.09.11
 • Θέμα: Έγκριση αποζημίωσης εισπρακτόρων του Δήμου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 212/2011

Συνεδρίαση 1/7/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 19.09.11
 • Θέμα: Καθορισμός ανώτατου μηνιαίου ποσού χρήσης κινητής τηλεφωνίας Δημάρχου και Αντιδημάρχων
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 213/2011

Συνεδρίαση 1/7/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 19.09.11
 • Θέμα: Χορήγηση παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 214/2011

Συνεδρίαση 1/7/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 19.09.11
 • Θέμα: Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΑΡΑΝΤΑΠΗΧΟΥ ΕΩΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ» του πρώην Δήμου Ευρωστίνης με αριθμ. μελ. 112/ 2010»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 215/2011

Συνεδρίαση 1/7/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 19.09.11
 • Θέμα: Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΤΔ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 216/2011

Συνεδρίαση 1/7/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 22.05.12
 • Θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Βελτίωση ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου Πιτσών Α.Πιτσών στο ΤΔ Πιτσών – τμήμα Ι » (αριθμ.μελ. 31/2010)
 • Αποφασίστηκε: KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 217/2011

Συνεδρίαση 1/7/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 23.05.12
 • Θέμα: Έγκριση αποζημίωσης εισπρακτόρων
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 218/2011

Συνεδρίαση 1/7/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 19.09.11
 • Θέμα: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου :Κατασκευή δευτερευόντων αγωγών δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον ΤΔ Γεληνιατίκων(αριθμ.μελ. 37/2010)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 219/2011

Συνεδρίαση 1/7/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 23.05.12
 • Θέμα: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου :Βελτίωση ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου Πιτσών-Α.Πιτσών στο ΤΔ Πιτσών-Τμήμα 1
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 220/2011

Συνεδρίαση 1/7/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 19.09.11
 • Θέμα: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου :Βελτίωση ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου Πιτσών-Α.Πιτσών στο ΤΔ Πιτσών
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης