Συνεδρίαση 19/03/2012 Αρχείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 6/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την 19/3/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19,30 ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 4244 και ημερομηνία 15-3-2012 που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  67 του Νόμου 3852/2010.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος Δημήτριος Τσαγρής, ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών συμβούλων ευρέθηκαν παρόντες 25.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1)Καζάνη Χριστίνα 2) Ψαράκης Παναγιώτης 3) Δούρης Σωτήριος 4) Καραβάς Ανδρέας 5) Αρφαριώτη-Ρηγοπούλου Τρισεύγενη 6) Κολοτούρος Λάμπρος 7)Μενούνος Περικλής 8) Μετεβελής Γεώργιος 9) Γκιόκας Γεώργιος 10) Μπρακούλιας Θεοφάνης 11) Ρέστας Σπυρίδων 12) Αδαλάκη-Κόρκα Αλεξάνδρα 13) Λογοθέτης Διονύσιος 14) Λύρας Χρήστος 15) Σκούρας Δημήτριος 16) Κεκερής Νικόλαος 17) Γκαϊνά Ευφροσύνη (Φρόσω) 18) Καλύβας Παναγιώτης, 19) Νιάρος Ηλίας 20)Αλογογιάννη Πηνελόπη  21) Ανδρικόπουλος Βασίλειος 22) Αλογογιάννης Βλάσιος 23) Γκιολής Αναστάσιος 24) Γιαννοπούλου Ιωάννα 25) Ζάρρος Ανδρέας

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Νάτσιος Αντώνιος 2) Κούκιος Κων/νος οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  για τα θέματα που τους αφορούν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος  κ. Αντώνης Κλαδούχος

Συνεδρίαση 19/03/2012 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 043/2012

Συνεδρίαση 19/03/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 11.07.12
 • Θέμα: «Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 046/2012

Συνεδρίαση 19/03/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 11.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση λύσης σύμβασης και παραίτηση από το υπόλοιπο ν της αμοιβής για τη σύνταξη μελέτης: «ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΥΓΙΑΣ έτους 1928 για άρση ασυμφωνιών του σχεδίου» του Δήμου Ευρωστίνης».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 047/2012

Συνεδρίαση 19/03/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 11.07.12
 • Θέμα: «Εκλογή αιρετών αντιπροσώπων για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Δήμων Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης - Φενεού».
 • Αποφασίστηκε: ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Αριθμός Απόφασης 048/2012

Συνεδρίαση 19/03/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 11.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση γνωμοδότησης επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για οριστική διακοπή των εργασιών Β΄Φάσης της «Υπηρεσίας» : « Επέκταση και εκσυγχρονισμός υφισταμένης μαρίνας, αξιοποίηση όμορων ακινήτων και δημιουργία ναυταθλητικού κέντρου στο Δήμο Ξυλοκάστρου» Υποστήριξη της Προσ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 050/2012

Συνεδρίαση 19/03/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 11.07.12
 • Θέμα: «Αίτημα κ. Ευθύμιου Ανδρικόπουλου για πρόσληψη συνεταίρων στο δημοτικό κατάστημα του Τουριστικού Περιπτέρου Ξυλοκάστρου».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 051/2012

Συνεδρίαση 19/03/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 11.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού ορισμένου χρόνου μη ανταποδοτικού χαρακτήρα».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 052/2012

Συνεδρίαση 19/03/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 11.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης σύμβασης για πυροπροστασία».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 053/2012

Συνεδρίαση 19/03/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 11.07.12
 • Θέμα: Έγκριση υπογραφής σύμβασης για την απομάκρυνση από κοινόχρηστους χώρους εγκαταλελειμμένων οχημάτων».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 056/2012

Συνεδρίαση 19/03/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 11.07.12
 • Θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί Επαναπροσδιορισμού Αναπτυξιακών Στόχων και προσαρμογής τους στις Ειδικές Οικονομικές Συνθήκες της χώρας μας» (αίτημα μείζονος μειοψηφίας), εξ αναβολής.
 • Αποφασίστηκε: ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Αριθμός Απόφασης 059/2012

Συνεδρίαση 19/03/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 11.07.12
 • Θέμα: «Αίτημα για αναγνώριση οδών ως δημοτικών στην τοπική κοινότητα Μελισσίου».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 060/2012

Συνεδρίαση 19/03/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 11.07.12
 • Θέμα: «Συμμόρφωση με τη αριθμ.200/2010 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 061/2012

Συνεδρίαση 19/03/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 11.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών έτους 2012- Έγκριση προγραμματικής σύμβασης». Η
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 062/2012

Συνεδρίαση 19/03/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 11.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση διαγραφής ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους λόγω λανθασμένων εγγραφών στη ΔΕ Ευρωστίνης».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 063/2012

Συνεδρίαση 19/03/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 11.07.12
 • Θέμα: «Αποδοχή επιχορήγησης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2012»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 064/2012

Συνεδρίαση 19/03/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 11.07.12
 • Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης