Συνεδρίαση 27/12/2012 Αρχείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 22/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την 27/12/2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00’ ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 22346 και ημερομηνία 21/12/2012 που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010.
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος Δημήτριος Τσαγρής, ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ευρέθηκαν παρόντες 23.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1)Καζάνη Χριστίνα 2) Καραβάς Ανδρέας 3) Αρφαριώτη Ρηγοπούλου Τρισεύγενη 4) Μενούνος Περικλής 5) Μετεβελής Γεώργιος 6) Γκιόκας Γεώργιος 7) Αδαλάκη-Κόρκα Αλεξάνδρα 8) Λογοθέτης Διονύσιος 9) Κολοτούρος Λάμπρος 10) Δούρης Σωτήριος 11) Λύρας Χρήστος 12) Μπρακούλιας Θεοφάνης 13) Νάτσιος Αντώνιος 14) Λιάκουρας Δημήτριος 15) Σκούρας Δημήτριος 16) Κεκερής Νικόλαος 17) Γκαϊνά Ευφροσύνη (Φρόσω) 18) Καλύβας Παναγιώτης, 19) Αλογογιάννης Βλάσιος 20) Γιαννοπούλου Ιωάννα 21) Νιάρος Ηλίας 22) Ζάρρος Ανδρέας 23) Ψαράκης Παναγιώτης.
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Κούκιος Κων/νος 2) Γκιολής Αναστάσιος 3)Αλογογιάννη Πηνελόπη 4) Ανδρικόπουλος Βασίλειος οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ξυλοκάστρου και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέματα που τους αφορούν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Κλαδούχος.
* Ο κ. Ζάρρος Ανδρέας έχει εξέλθει της αιθούσης και δεν ήταν παρών στην ψηφοφορία*.

Συνεδρίαση 27/12/2012 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 369/2012

Συνεδρίαση 27/12/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 28.02.13
 • Θέμα: «Τροποποίηση της αρ 3672008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ».
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 404/2012

Συνεδρίαση 27/12/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 28.02.13
 • Θέμα: «Λήψη απόφασης για διατήρηση-συνέχιση, ενίσχυση και αναβάθμιση του Αστυνομικού Τμήματος Ξυλοκάστρου».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 405/2012

Συνεδρίαση 27/12/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 28.02.13
 • Θέμα: «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, την Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Πελοπόννησος ΑΕ, την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας και Αναρρίχησης για την υλοποίηση της πρότασης της Περιφερει
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 406/2012

Συνεδρίαση 27/12/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 22.03.13
 • Θέμα: «Ένταξη τοπικής κοινότητας Ζεμενού στο ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΡΤΥΡΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 407/2012

Συνεδρίαση 27/12/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 28.02.13
 • Θέμα: «Λήψη απόφασης για το πρόστιμο του Υπουργείου Ανάπτυξης – Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 407/2012

Συνεδρίαση 27/12/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 21.05.13
 • Θέμα: ΄ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΟΛΕΙΟΨΗΦΊΑ

Αριθμός Απόφασης 408/2012

Συνεδρίαση 27/12/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 28.02.13
 • Θέμα: «Έγκριση της αρ 73/2012 απόφασης ΔΕΥΑΞΕ ».
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 409/2012

Συνεδρίαση 27/12/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 28.02.13
 • Θέμα: «Έγκριση διαγραφής οφειλών λόγω λανθασμένων εγγραφών σε βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 410/2012

Συνεδρίαση 27/12/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 28.02.13
 • Θέμα: «Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 411/2012

Συνεδρίαση 27/12/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 28.02.13
 • Θέμα: «Ορισμός εποπτών Λαικών Αγορών του Δήμου για το Α΄εξάμηνο έτους 2013».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 412/2012

Συνεδρίαση 27/12/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 28.02.13
 • Θέμα: «Λήψη απόφασης για ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης έτους 2012»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 413/2012

Συνεδρίαση 27/12/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 28.02.13
 • Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 416/2012

Συνεδρίαση 27/12/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 28.02.13
 • Θέμα: «Αποδοχή επιχορήγησης από πιστώσεις ΣΑΤΑ για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 417/2012

Συνεδρίαση 27/12/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 28.02.13
 • Θέμα: «Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 419/2012

Συνεδρίαση 27/12/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 28.02.13
 • Θέμα: «Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης