Συνεδρίαση 28/12/2011 Αρχείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο  και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την 28/12/2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 , ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 25263 και ημερομηνία 23-12-2011 που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  67 του Νόμου 3852/2010.
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Δρούγκα Ερασμία αναπληρώτρια του ειδικού Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών συμβούλων ευρέθηκαν παρόντες 22.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1)Καζάνη Χριστίνα 2) Ψαράκης Παναγιώτης 3) Δούρης Σωτήριος 4) Καραβάς Ανδρέας 5) Αρφαριώτη-Ρηγοπούλου Τρισεύγενη 6) Κολοτούρος Λάμπρος 7)Μενούνος Περικλής 8) Μετεβελής Γεώργιος 9) Κούκιος Κωνσταντίνος 10) Γκιόκας Γεώργιος 11) Μπρακούλιας Θεοφάνης 12) Ρέστας Σπυρίδων 13) Αδαλάκη-Κόρκα Αλεξάνδρα 14) Λογοθέτης Διονύσιος 15) Κεκερής Νικόλαος 16) Γκαϊνά Ευφροσύνη (Φρόσω) 17) Καλύβας Παναγιώτης,18) Ανδρικόπουλος Βασίλειος 19) Αλογογιάννης Βλάσης 20) Γιαννοπούλου Ιωάννα 21) Λύρας Χρήστος 22)Ζάρρος Ανδρέας

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Νάτσιος Αντώνιος 2)Σκούρας Δημήτριος3)Νιάρος Ηλίας 4)Αλογογιάννη Πηνελόπη 5)Γκιολής Αναστάσιος οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και  προσκλήθηκαν  νόμιμα.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  για τα θέματα που τους αφορούν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων.
Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος  κ. Αντώνης Κλαδούχος

Συνεδρίαση 28/12/2011 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 414/2011

Συνεδρίαση 28/12/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: Ψήφισμα έκφρασης συλλυπητηρίων για το θάνατο του Αργύρη Χιόνη»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 415/2011

Συνεδρίαση 28/12/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης έτους 2012».
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 416/2011

Συνεδρίαση 28/12/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση αρ 10/2011 απόφασης ΔΗ.Κ.Ε.Ξ. περί ισολογισμού, απολογισμού και εκθέσεως ελεγκτών επί της οικονομικής διαχείρισης της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ. για την οικονομική διαχείριση χρήση 2010».
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 417/2011

Συνεδρίαση 28/12/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: Τποβολή πρότασης για χρηματοδότηση του έργου «΢ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΆ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩ΢Η ΣΟΤ Φ.Τ.Σ.Α. ΞΤΛΟΚΑ΢ΣΡΟΤ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 418/2011

Συνεδρίαση 28/12/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Υποβολή πρότασης για τροποποίηση της αρ 3558/18-12-2006 απόφασης της Γ.Γ. Περιφέρειας Πελοποννήσου περί παραχώρησης δημόσιας δασικής έκτασης στο Δήμο Ξυλοκάστρου».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 420/2011

Συνεδρίαση 28/12/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση αριθμ.12/2011 απόφασης Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.».
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 421/2011

Συνεδρίαση 28/12/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση κανονισμού καθαριότητας Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 422/2011

Συνεδρίαση 28/12/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής στο πρόγραμμα ΄΄Γαλάζιες Σημαίες΄΄ - Συγκρότηση επιτροπής».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 423/2011

Συνεδρίαση 28/12/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: Έγκριση επιβολής τροφείων στους Παιδικούς ΢ταθμούς του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης »
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 424/2011

Συνεδρίαση 28/12/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 10.07.12
 • Θέμα: Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου βάσει του άρθρου 19 του Ν.2963/2001 και της ΚΥΑ 35415/1-8-2011 για μεταφορά μαθητών-Δημιουργία γραμμών-εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή σύμβασης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 424/2011

Συνεδρίαση 28/12/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 10.07.12
 • Θέμα: Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου βάσει του άρθρου 19 του Ν.2963/2001 και της ΚΥΑ 35415/1-8-2011 για μεταφορά μαθητών-Δημιουργία γραμμών-εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή σύμβασης.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 426/2011

Συνεδρίαση 28/12/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 10.07.12
 • Θέμα: Έγκριση διαγραφής οφειλών λόγω λανθασμένων εγγραφών σε βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους του Δήμου »
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 427/2011

Συνεδρίαση 28/12/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 10.07.12
 • Θέμα: Έγκριση παραχώρησης του αριθμ. ΚΗΥ 5106 αυτοκινήτου του Δήμου στη Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 428/2011

Συνεδρίαση 28/12/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 10.07.12
 • Θέμα: Aίτημα κ.Γιανναράκη Μαρίας για διαρρύθμιση δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Γελινιάτικων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 429/2011

Συνεδρίαση 28/12/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 10.07.12
 • Θέμα: Aίτημα κ.Κεκερή Αναστασίου για λύση μίσθωσης καταστήματος στην ΣΚ Λυκοποριάς
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης